Ειδικά θέματα myDATA

.

Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA

.

Τυποποίηση και διαβίβαση παραστατικών

.

Βασικές αρχές τυποποίησης δεδομένων των παραστατικών που μεταβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

.

Α1. Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής.

Είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής. Ενημερώνουν ως έσοδα την πλευρά του Εκδότη και ως έξοδα την πλευρά του Λήπτη (για τους λήπτες ημεδαπής).

.

Α2. Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής.

Είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του Εκδότη για συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής.

Ενημερώνουν ως έσοδα μόνο την πλευρά του Εκδότη.

.

Τα παραστατικά Α1 και Α2 διαβιβάζονται με ένδειξη αποστολέα «Εκδότης».

.

Β1. Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής.

Είναι παραστατικά λιανικής αγοράς αγαθών / εξόδων / υπηρεσιών στα οποία δεν περιέχονται τα στοιχεία της Επιχείρησης ως Λήπτη.

Ενημερώνουν ως έξοδα μόνο την πλευρά του Λήπτη.

.

Β2. Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής

Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών που περιέχουν, τα στοιχεία ταυτοποίησης της Επιχείρησης ως Λήπτη με εκδότη, α) είτε Επιχείρηση αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – εισαγωγές από τρίτες χώρες), β) είτε μη υπόχρεη Επιχείρηση ημεδαπής για διαβίβαση (ΕΦΚΑ – ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), γ) είτε από Εκδότη ημεδαπής της περίπτωσης Α1 που παρέλειψε να διαβιβάσει τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Ενημερώνουν ως έξοδα μόνο την πλευρά του Λήπτη (πλην της περίπτωσης γ).

.

Τα παραστατικά Β1, Β2α και Β2β διαβιβάζονται με ένδειξη αποστολέα «Λήπτης». Τα παραστατικά Β2γ διαβιβάζονται με ένδειξη αποστολέα «Λήπτης – Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη».

.

Χρόνος διαβίβασης παραστατικών

.

Ο χρόνος διαβίβασης των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ για τα έσοδα της κατηγορίας Α1 και Α2 διενεργείται από την έκδοσή τους, σε πραγματικό χρόνο και έως και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα ανά τρόπο διαβίβασης (προγράμματα λογισμικού εμπορικό-λογιστικό, ειδική φόρμα καταχώρησης, πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης).

.

Για τα έξοδα των κατηγοριών Β1 και Β2 έως την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό – διπλογραφικό).

.

Για τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων της κατηγορίας Γ, η μισθοδοσία διαβιβάζεται εντός μηνός έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου, και οι αποσβέσεις με τις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

.

Οι Επιχειρήσεις στην περίπτωση διαβίβασης δεδομένων εσόδων διαβιβάζουν υποχρεωτικά τους Χαρακτηρισμούς Συναλλαγών μαζί τη Σύνοψη Παραστατικών με όλους τους τρόπους διαβίβασης πλην της περίπτωσης του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που η διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών διενεργείται με ή χωρίς το χαρακτηρισμό εσόδων.

.

Παραστατικά Αποθεμάτων, Υπηρεσιών και Παγίων

.

Α) Παραστατικά Αγορών

1. Για παραστατικά που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα αγορά αποθεμάτων ή παγίων και λήψη υπηρεσιών χρησιμοποιούμε τα:

101 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ) ή

121 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ).

.

2. Για παραστατικά αγοράς αποθεμάτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα:

101 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

102 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ,

121 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ),

122 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ.

.

3. Για παραστατικά λήψης υπηρεσιών χρησιμοποιούμε τα:

103 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή

125 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

.

4. Για παραστατικά δαπανών στα οποία γνωρίζω τον προμηθευτή χρησιμοποιούμε το

126 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ.

.

5. Σε περίπτωση συμπληρωματικού τιμολογίου για διόρθωση διαφορών αξίας που υπήρχαν στο αρχικό χρησιμοποιούμε τα:

129 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ (ΓΕΝΙΚΟ) για τις περιπτώσεις 1, 2 ή

130 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ για τις περιπτώσεις 3, 4.

Σε κάθε περίπτωση το συσχετίζουμε με το αρχικό τιμολόγιο που συμπληρώνει και έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο.

.

6. Σε περίπτωση συναλλαγών αγορών με υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων με συμβόλαιο που περιέχει τα υποχρεωτικά στοιχεία ώστε με βάση τα ΕΛΠ να αποτελεί παραστατικό για την καταχώρηση στα βιβλία της επιχείρησης, χρησιμοποιούμε το

139 – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΟ (ΕΞΟΔΟ).

.

7. Σε περίπτωση συναλλαγών αγορών με μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων με συμβόλαιο που περιέχει τα υποχρεωτικά στοιχεία ώστε με βάση τα ΕΛΠ να αποτελεί παραστατικό για την καταχώρηση στα βιβλία της επιχείρησης, χρησιμοποιούμε το

140 – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟ (ΕΞΟΔΟ).

.

Β) Παραστατικά Πωλήσεων

1. Για παραστατικά που περιλαμβάνουν ταυτόχρονα πώληση αποθεμάτων ή παγίων και παροχή υπηρεσιών χρησιμοποιούμε τα:

101 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ) ή

121 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ).

.

2. Για παραστατικά πωλήσεων αποθεμάτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα:

101 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

102 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ,

103 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΛΙΑΝΙΚΗ),

121 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ),

122 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ,

127 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΛΙΑΝΙΚΗ).

.

3. Για παραστατικά παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούμε τα:

103 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή

125 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

.

4. Για παραστατικά τιμολόγια λοιπών χρεώσεων χρησιμοποιούμε το

126 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ.

.

5. Σε περίπτωση συμπληρωματικού τιμολογίου για διόρθωση διαφορών αξίας που υπήρχαν στο αρχικό χρησιμοποιούμε τα:

129 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ (ΓΕΝΙΚΟ) για τις περιπτώσεις 1, 2 ή

130 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ για τις περιπτώσεις 3, 4.

Σε κάθε περίπτωση το συσχετίζουμε με το αρχικό τιμολόγιο που συμπληρώνει και έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο.

.

6. Σε περίπτωση συναλλαγών πωλήσεων μεταξύ επιχειρήσεων στις οποίες έχει επιλεγεί η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου και η αντικατάσταση του με συμβόλαιο που περιέχει τα υποχρεωτικά στοιχεία ώστε με βάση τα ΕΛΠ να αποτελεί παραστατικό για την καταχώρηση στα βιβλία της επιχείρησης, χρησιμοποιούμε το

140 – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΟ (ΕΣΟΔΟ).

.

7. Σε περίπτωση ακυρωτικών για τα προαναφερόμενα παραστατικά πωλήσεων χρησιμοποιούμε αντίστοιχα τα:

301 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,

304 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ,

305 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ,

308 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΛΙΑΝΙΚΗ),

309 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΛΙΑΝΙΚΗ).

.

* Τα παραστατικά πωλήσεων 129 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ (ΓΕΝΙΚΟ) και 130 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ δεν χρησιμοποιούνται για έκδοση πιστωτικού ΦΠΑ της περίπτωσης (ΠΟΛ. 302/1987 άρθρο 2, παρ. 5). Για την κάλυψη των myDATA εκδίδουμε πιστωτικό και νέο παραστατικό στον πελάτη.

.

Αποδείξεις Λιανικής

.

Α) Παραστατικά Αγορών

Εάν γνωρίζουμε και επιθυμούμε να παρακολουθούμε των προμηθευτή χρησιμοποιούμε τα:

181 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ή

182 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

.

Εάν δεν γνωρίζουμε ή δεν επιθυμούμε να παρακολουθούμε των προμηθευτή χρησιμοποιούμε τα:

191 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ή

192 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

με προμηθευτή τον 99.999 – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.

.

Για την πληρωμή ενοικίου σε εταιρεία η οποία μας εκδίδει παραστατικό χρησιμοποιούμε το

189 – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ.

Για την πληρωμή ενοικίου σε ιδιώτη χρησιμοποιούμε το

196 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΤΑΜΕΙΟ)

με προμηθευτή τον 99.999 – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.

.

Τέλος χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση τα:

193 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ),

194 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΑΜΕΙΟ),

195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ),

197 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΦΚΑ (ΤΑΜΕΙΟ)

με προμηθευτή τον 99.999 – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.

.

Σε περίπτωση πιστωτικών για τα προαναφερόμενα παραστατικά χρησιμοποιούμε τα:

281 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ή

291 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.

.

* Το 195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ) χρησιμοποιείται για παραστατικά εξόδων που αφορούν την ίδια φύση συναλλαγών με τα Κοινόχρηστα και τις Συνδρομές. ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ για παραστατικά ΔΕΚΟ για τα οποία χρησιμοποιούμε το

128 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΟ.

.

Β) Παραστατικά Πωλήσεων

Για λιανικές πωλήσεις χρησιμοποιούμε τα:

131 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ),

132 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,

133 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Δ. ΠΑΡΟΧΗΣ,

134 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ),

135 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ,

136 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

137 – ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

Οι σειρές των αντίστοιχων παραστατικών θα έχουν προτεινόμενη τιμή στο πεδίο εξαίρεσης αποστολής στα myDATA ΝΑΙ λόγω του ότι η αποστολή των συγκεκριμένων παραστατικών γίνεται από τις ταμειακές μηχανές ή τους φορολογικούς μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ).

.

Σε περίπτωση πιστωτικών ή ακυρωτικών για τα προαναφερόμενα παραστατικά χρησιμοποιούμε αντίστοιχα τα:

250 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ),

251 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ,

252 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ,

311 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,

312 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ,

354 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ,

355 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ,

357 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ).

.

Ειδικά για την ακύρωση απόδειξης λιανικής καυσίμων για την οποία θα κοπεί τιμολόγιο χρησιμοποιούμε το

310 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

.

Τέλος, για την περίπτωση βλάβης των ταμειακών μηχανών ή των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) ανοίγουμε αντίστοιχες σειρές και δηλώνουμε στο πεδίο εξαίρεσης αποστολής στα myDATA τιμή ΟΧΙ.

.

* Κάτω από 100€ (για καύσιμα 300€) συνολική αξία φορολογικού στοιχείου μπορούμε αντί τιμολογίου να εκδώσουμε το

137 – ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

.

Πιστωτικά Τιμολόγια

.

Α) Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο

.

1) Παραστατικά αγορών

Για την λειτουργία των συσχετιζόμενων πιστωτικών αγορών χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση τα:

221 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

222 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,

223 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ),

224 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ),

225 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

226 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,

227 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ),

228 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ),

231 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

232 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ,

233 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ),

234 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ),

235 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ),

236 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ),

241 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

242 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ,

606 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

607 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ).

.

Για την καταχώρηση των παραστατικών αυτών ακολουθείται η εξής διαδικασία: Παραστατικά > Αγορές / Δαπάνες > Νέα εγγραφή >

Επιλέγουμε παραστατικό και προμηθευτή και καλούμε την έμμεση εργασία «Μετασχηματισμός παραστατικών».

Επιλέγουμε σενάριο μετασχηματισμού και εάν επιθυμούμε «Αντιγραφή γραμμών» και «Αντιγραφή αξιών».

Επιλέγουμε το παραστατικό ή τα παραστατικά που συσχετίζονται με το πιστωτικό και πατάμε «Εκτέλεση».

Διορθώνουμε ή πληκτρολογούμε τις γραμμές του πιστωτικού και καταχωρούμε το παραστατικό.

.

Σε περίπτωση ακυρωτικών συσχετιζόμενων πιστωτικών αυτοτιμολόγησης αγορών χρησιμοποιούνται τα:

654 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,

655 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ.

.

2) Παραστατικά πωλήσεων

Για την λειτουργία των συσχετιζόμενων πιστωτικών πωλήσεων χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση τα:

201 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

202 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,

203 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ),

204 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ),

221 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

222 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,

223 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ),

224 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ),

231 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

232 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ,

233 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ),

234 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ),

241 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

242 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ.

.

Για την καταχώρηση των συγκεκριμένων παραστατικών ακολουθείται η εξής διαδικασία: Παραστατικά > Πωλήσεις > Νέα εγγραφή >

Επιλέγουμε παραστατικό και πελάτη και καλούμε την έμμεση εργασία «Μετασχηματισμός παραστατικών».

Επιλέγουμε σενάριο μετασχηματισμού και εάν επιθυμούμε «Αντιγραφή γραμμών» και «Αντιγραφή αξιών».

Επιλέγουμε το παραστατικό ή τα παραστατικά που συσχετίζονται με το πιστωτικό και πατάμε «Εκτέλεση».

Διορθώνουμε ή πληκτρολογούμε τις γραμμές του πιστωτικού και καταχωρούμε το παραστατικό.

.

Σε περίπτωση ακυρωτικών συσχετιζόμενων πιστωτικών πωλήσεων χρησιμοποιούνται τα:

351 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,

352 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,

353 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

356 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ.

.

Β) Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο

.

1) Παραστατικά αγορών

Για την λειτουργία των μη συσχετιζόμενων πιστωτικών αγορών χρησιμοποιείται το

239 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΛΟΓΩ ΤΖΙΡΟΥ).

.

Για την καταχώρηση των συγκεκριμένων παραστατικών ακολουθείται η εξής διαδικασία: Παραστατικά > Αγορές / Δαπάνες > Νέα εγγραφή >

Επιλέγουμε παραστατικό και προμηθευτή.

Πληκτρολογούμε τις γραμμές του πιστωτικού ή καλούμε την έμμεση εργασία «Ανάλυση πιστωτικού έκπτωσης» και καταχωρούμε το παραστατικό.

.

2) Παραστατικά πωλήσεων

Για την λειτουργία των μη συσχετιζόμενων πιστωτικών πωλήσεων χρησιμοποιείται το

239 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΛΟΓΩ ΤΖΙΡΟΥ).

.

Για την καταχώρηση των συγκεκριμένων παραστατικών ακολουθείται η εξής διαδικασία: Παραστατικά > Πωλήσεις > Νέα εγγραφή >

Επιλέγουμε παραστατικό και πελάτη.

Πληκτρολογούμε τις γραμμές του πιστωτικού ή καλούμε την έμμεση εργασία «Ανάλυση πιστωτικού έκπτωσης» και καταχωρούμε το παραστατικό.

.

Σε περίπτωση ακυρωτικών μη συσχετιζόμενων πιστωτικών πωλήσεων χρησιμοποιείται το

356 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ.

.

Εισαγωγές από το εξωτερικό

.

Εισαγωγές από την ευρωπαϊκή ένωση

Α) Η εισαγωγή γίνεται από χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης και ακολουθούν παραστατικά δαπανών τα οποία επιβαρύνουν την συγκεκριμένη εισαγωγή:

1) Ανοίγουμε φάκελο για την συγκεκριμένη εισαγωγή.

2) Ενσωματώνουμε στον φάκελο τα αξιακά παραστατικά αγοράς:

104 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ) ή

123 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ).

3) Ενσωματώνουμε στον φάκελο τα παραστατικά δαπανών της συγκεκριμένης εισαγωγής

127 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ.

4) Ενσωματώνουμε στον φάκελο τυχόν παραστατικά έκπτωσης που αφορούν την συγκεκριμένη εισαγωγή

235 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ).

5) Κλείνουμε τον φάκελο της συγκεκριμένης εισαγωγής.

.

Β) Η εισαγωγή γίνεται από χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης και ΔΕΝ θα ακολουθήσουν παραστατικά δαπανών για την συγκεκριμένη εισαγωγή:

1) Χρησιμοποιούμε για την εισαγωγή τα αξιακά παραστατικά αγοράς:

143 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ) ή

144 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ).

2) Σε περίπτωση εκπτώσεων που αφορούν την συγκεκριμένη εισαγωγή χρησιμοποιούμε το

233 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ).

.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφών σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης χρησιμοποιούμε τα:

227 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ) ή

223 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ).

.

Στις περιπτώσεις λήψης υπηρεσιών (δαπανών) από εταιρία που βρίσκεται σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης χρησιμοποιούμε το

141 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ.ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ).

.

Εισαγωγές από τρίτες χώρες

.

Α) Η εισαγωγή γίνεται από χώρα εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης και ακολουθούν παραστατικά δαπανών οι οποίες επιβαρύνουν την συγκεκριμένη εισαγωγή:

1) Ανοίγουμε φάκελο για την συγκεκριμένη εισαγωγή.

2) Ενσωματώνουμε στον φάκελο τα αξιακά παραστατικά αγοράς:

105 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ) ή

124 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ).

3) Ενσωματώνουμε στον φάκελο τα παραστατικά δαπανών της συγκεκριμένης εισαγωγής

127 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ.

4) Ενσωματώνουμε στον φάκελο τυχόν παραστατικά έκπτωσης που αφορούν την συγκεκριμένη εισαγωγή

236 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ).

5) Κλείνουμε τον φάκελο της συγκεκριμένης εισαγωγής.

.

Β) Η εισαγωγή γίνεται από χώρα εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης και δεν θα ακολουθήσουν παραστατικά δαπανών για την συγκεκριμένη εισαγωγή:

1) Χρησιμοποιούμε για την εισαγωγή τα αξιακά παραστατικά αγοράς:

145 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ή

146 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ).

2) Σε περίπτωση εκπτώσεων που αφορούν την συγκεκριμένη εισαγωγή χρησιμοποιούμε το

234 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ).

.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφών σε χώρα εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης χρησιμοποιούμε τα:

228 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ή

224 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ).

.

Στις περιπτώσεις λήψης υπηρεσιών (δαπανών) από εταιρία που βρίσκεται σε χώρα εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης χρησιμοποιούμε το

142 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)

.

Αυτοτιμολόγηση

.

Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση του τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση). Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.

.

Σύμφωνα με το πνεύμα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, το οποίο κατά βάση λειτουργεί ως νόμος-πλαίσιο, απαιτείται από τις οντότητες να διασφαλίζουν την αξιοπιστία των λογιστικού συστήματος που τηρούν και να αποδεικνύουν – τεκμηριώνουν τις συναλλαγές τους με κάθε πρόσφορο μέσο ή παραστατικό. Σε αυτά τα πλαίσια, θα μπορούσαν οι συμβαλλόμενοι να μην προβούν υποχρεωτικά στην κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας αλλά και με απλή ανταλλαγή επιστολών ή e-mail θα μπορούσαν να αποδείξουν την εγκυρότητα της συναλλαγής τους.

.

Στο Capital για την αυτοτιμολόγηση χρησιμοποιούνται τα παραστατικά:

601 – ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

602 – ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ),

603 – ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ (ΓΕΝΙΚΟ),

604 – ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

605 – ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ,

606 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

607 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

651 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,

652 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ,

653 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

654 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,

655 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

κατά περίπτωση.

.

Παράδειγμα αυτοτιμολόγησης είναι η αγορά αγροτικών προϊόντων από αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ. Δηλαδή αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους ή παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000€ και, επίσης, έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των 5.000€.

.

Τίτλος κτήσης

.

Α) Το παραστατικό 108 – ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ – Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΣ) χρησιμοποιείται σε:

– Φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως (π.χ. φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι, αντιπρόσωποι πωλητές, μεταφραστές κλπ).

– Δημόσιους ή ιδιωτικούς υπάλληλους ή συνταξιούχους που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία ευκαιριακά πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως.

– Μισθωτούς με υφιστάμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας για κάποια έκτακτη ευκαιριακή και παρεπόμενη απασχόληση.

– Ελεύθερους επαγγελματίες για ευκαιριακές εργασίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.

.

B) Το παραστατικό 109 – ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ – Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ) χρησιμοποιείται σε:

– Κάθε περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης παραστατικών για πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών.

.

Σε περίπτωση ακύρωσης των περιπτώσεων Α και Β χρησιμοποιούμε το

309 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΗΣΗΣ.

.

Διευκρινήσεις σε διάφορα θέματα

.

1) ΜΑΡΚ. Αν το παραστατικό πάρει ΜΑΡΚ ΔΕΝ μπορεί να διαγραφεί. Αν το παραστατικό πάρει ΜΑΡΚ ΔΕΝ πρέπει να επιτρέπει μεταβολές που θα αλλάξουν την σύνοψή του. Οι χαρακτηρισμοί των παραστατικών μπορούν να μεταβληθούν (πολλές φορές) και να ξανά αποσταλούν μέχρι την ημερομηνία υποβολής του Ε3.

.

2) Ακύρωση παραστατικών. Παραστατικά που έχουν ακυρωθεί πριν την αποστολή της σύνοψης στα myDATA δεν θα συμμετέχουν στα ηλεκτρονικά βιβλία.

.

3) Καταχώρηση παραστατικών λήψης σε διαφορετική ημερομηνία από το παραστατικό έκδοσης. Σε περίπτωση που το παραστατικό λήψης θα καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης (πχ η εταιρεία δεν έχει παραλάβει το παραστατικό μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης του και ακολουθεί διαδικασίες κλεισίματος μηνιαίων λογιστικών καταστάσεων) θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Σε πρώτη φάση κατά τον χαρακτηρισμό του παραστατικού ο λήπτης θα επιλέξει χαρακτηρισμό αποστολής στα myDATA «Ετεροχρονισμένη καταχώρηση» και σε δεύτερη φάση όταν καταχωρηθεί το παραστατικό στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας θα αλλάξει αυτόματα ο χαρακτηρισμός του παραστατικού και η ημερομηνία καταχώρησης στα ηλεκτρονικά βιβλία ώστε να υπάρχει συμφωνία με τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.

.

4) Άρνηση παραστατικού από τον λήπτη. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του παραστατικού που έχει ανεβάσει ο εκδότης από τον λήπτη θα επιλεγεί χαρακτηρισμός αποστολής στα myDATA «Μη αποδεκτή συναλλαγή».

.

5) Λήψη παραστατικών με σφάλματα. Σε περίπτωση παραλαβής παραστατικού με διαφορετικές αξίες από αυτές που έχουν ανεβεί στα myDATA σαν παραστατικό έκδοσης (πχ χειρόγραφο παραστατικό που ανέβηκε στα myDATA από λογιστικό γραφείο και καταχωρήθηκε με λάθος αξίες) και εφόσον παρέλθει το χρονικό διάστημα για την διόρθωσή του από τον εκδότη θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Σε πρώτη φάση κατά τον χαρακτηρισμό του παραστατικού ο λήπτης θα επιλέξει χαρακτηρισμό αποστολής στα myDATA «Μη αποδεκτή συναλλαγή» και σε δεύτερη φάση θα καταχωρηθεί το παραστατικό από τον λήπτη με ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη». Σε αυτή την περίπτωση ο εκδότης θα πρέπει να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει το σωστό παραστατικό που διαβίβασε ο λήπτης για λογαριασμό του.

.

6) Λάθη χαρακτηρισμών. Σε περίπτωση λανθασμένων χαρακτηρισμών παραστατικών (π.χ. η εταιρεία έχει χαρακτηρίσει λάθος είδος αποθήκης σαν «εμπόρευμα» ενώ είναι «προϊόν») όταν θα διαπιστωθεί το λάθος και πάντοτε μέσα στα πλαίσια του τρέχοντος οικονομικού έτους, η εταιρεία μπορεί να αλλάξει τον χαρακτηρισμό του είδους και να τρέξει την εργασία μαζικής αποστολής αλλαγών σε χαρακτηρισμούς στα myDATA.

.

7) Παράλειψη διαβίβασης παραστατικού από τον εκδότη. Σε περίπτωση παράλειψης διαβίβασης παραστατικού από τον εκδότη θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία. Σε πρώτη φάση κατά την καταχώρηση του παραστατικού στα λογιστικά βιβλία του λήπτη θα πρέπει να έχει επιλεχθεί το αντίστοιχο από τα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ παραστατικά αγοράς:

101 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

102 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ,

103 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

121 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ),

122 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ,

125 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

126 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ,

127 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ,

129 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ (ΓΕΝΙΚΟ),

130 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ,

139 – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΟ (ΕΞΟΔΟ),

189 – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ,

221 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

222- ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,

225 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

226 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,

231 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ),

232 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ,

239 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΛΟΓΟ ΤΖΙΡΟΥ),

241 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

242 – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΑΠΑΝΗ.

Σε δεύτερη φάση και εφόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει η ΑΑΔΕ για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων του λήπτη, το Capital θα ζητήσει επιβεβαίωση για την αποστολή του παραστατικού στα myDATA με ένδειξη «Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη».

.

8) Πιστωτικό ΦΠΑ. Παραστατικά μόνο με πιστωτικό ΦΠΑ (περίπτωση ΠΟΛ. 302/1987 άρθρο 2, παρ. 5) θα αντιμετωπίζονται πλέον με πιστωτικό και επανέκδοση.