Στατιστική κατά περίοδο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του οικονομικού μεγέθους που θα ορίσετε κατά περίοδο. Καθορίστε το οικονομικό μέγεθος (χρέωση, πίστωση ή τζίρο) και αν θα συμπεριλαμβάνονται ή όχι οι προμηθευτές που δεν κινήθηκαν στην χρήση.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Η εκτύπωση απεικονίζει:

 τον κωδικό και την περιγραφή των επιλεγμένων προμηθευτών
 τη μηνιαία τιμή και την συνολική αξία του επιλεγμένου οικονομικού μεγέθους.

Ο κωδικός του προμηθευτή λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του