Ευρετήριο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου εξοπλισμού.

.

.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε εξοπλισμό:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 ο τύπος,
 το χαρακτηριστικό 1 & 2,
 αν υπάρχει συσχετισμός και με πιο δεδομένο,
 το πρόσωπο που τυχόν συνδέεται και
 οι παρατηρήσεις.

Ο κωδικός του στοιχείου εξοπλισμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της.

.

Επόμενο

Ημερολόγιο