Κατάσταση απογραφής κατά είδος

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της απογραφής των ειδών. Μπορείτε να καθορίσετε τον αποθηκευτικό χώρο και αν θα εμφανίζονται τα είδη με μηδενική απογραφή.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε είδος προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 το ποσοστό ΦΠΑ,
 η μονάδα μέτρησης,
 η ποσότητα και η αξία της απογραφής.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.