Στατιστική κατά προμηθευτή /δαπάνη (συνοπτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή των στατιστικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών κατά προμηθευτή. Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στις «Επιλογές» ρυθμίζουν τις εγγραφές που θα εμφανίζονται στο δεύτερο τμήμα της εκτύπωσης.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται ανά προμηθευτή αφορούν:

 τον κωδικό και την επωνυμία του
 τον κωδικό και την περιγραφή των υπηρεσιών
 την συνολική ποσότητα και αξία αγορών ανά υπηρεσία και

την συνολική ποσότητα και αξία όλων των υπηρεσιών