Υπόλοιπα ανά κατηγορία εντύπου (συνοπτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του υπολοίπου των μεταβλητών που συμμετέχουν στο φορολογικό έντυπο που επιλέξατε. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι ο κωδικός, η περιγραφή και το υπόλοιπο κάθε μεταβλητής.

.

.