Αξιόγραφα

Χρησιμοποιήστε την εργασία για τον καθορισμό των παραμέτρων που αφορούν τα αξιόγραφα.

.

Γενικά

 Έλεγχος μοναδικότητας αριθμού αξιογράφου: Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος και με ποιο τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση) της μοναδικότητας του αριθμού αξιογράφου.
 Έλεγχος λήξης προγενέστερης της παραλαβής: Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος και με ποιο τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση) της ημερομηνίας λήξης του αξιογράφου, αν αυτή είναι προγενέστερη της ημερομηνίας παραλαβής.
 Εξαίρεση από την αναζήτηση αξιογράφων με απαγόρευση: Ορίστε αν θα εξαιρούνται ή όχι από την αναζήτηση αξιογράφων αυτά με περιορισμό τις κινήσεις τους.
 Εξαίρεση από την αναζήτηση αξιογράφων χωρίς υπόλοιπο: Ορίστε αν θα εξαιρούνται ή όχι από την αναζήτηση αξιογράφων αυτά που δεν έχουν υπόλοιπο.
 Εμφάνιση σχολίων κατά την επιλογή αξιογράφου: Ορίστε αν θα εμφανίζονται ή όχι τα σχόλια του αξογράφου κατά την επιλογή του.
 Βάση υπολογισμού του επιτοκίου: Ορίστε τον αριθμό ημερών βάση των οποίων θα γίνεται ο υπολογισμός του επιτοκίου των αξιογράφων.

.

Ημερολόγιο

 Είδη αξιογράφων: Ορίστε τα είδη αξιογράφων (εισπρακτέα, πληρωτέα) που θα εμφανίζονται στο σχετικό ημερολόγιο.
 Καταστάσεις: Ορίστε τις καταστάσεις αξιογράφων (εκκρεμές, μεταβιβασμένο, διαμαρτυρημένο, επίδικο, μερικώς εξοφλημένο, εξοφλημένο, επιστραμμένο, ακυρωμένο) που θα εμφανίζονται στο σχετικό ημερολόγι.
 Πεδία εμφάνισης: Καθορίστε τα στοιχεία του αξιογράφου που θα εμφανίζονται στο σχετικό ημερολόγιο.
 Χρώμα εισπρακτέων: Επιλέξτε το χρώμα προβολής των εισπρακτέων αξιογράφων στο σχετικό ημερολόγιο.
 Χρώμα πληρωτέων: Επιλέξτε το χρώμα προβολής των πληρωτέων αξιογράφων στο σχετικό ημερολόγιο.
 Υπενθυμίσεις: Ορίστε αν θα υπάρχουν ή όχι υπενθυμίσεις για τις εισπράξεις και τις πληρωμές αξιογράφων.
 Ημέρες ελέγχου: Αν έχετε ορίσει να υπάρχουν υπενθυμίσεις σχετικά με τις εισπράξεις και τις πληρωμές αξιογράφων προσδιορίστε τον αριθμό των ημερών που θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

.

Περιγραφές πεδίων

Ορίστε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα στοιχεία αξιογράφων στην επιλογή «Πεδία χρήστη».

.

Προηγούμενο

Ταμείο

Επόμενο

Έσοδα – Έξοδα