Κινήσεις αποθεμάτων

Γενικά

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της κίνησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της κίνησης ( π.χ. Τιμολόγιο – Δ. Αποστολής (ΑΓΟΡΑΣ), Δ. Αποστολής (Πώληση) κτλ.). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Τύπος κίνησης: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο κίνησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.

Σύμφωνα με τον τύπο κίνησης που θα επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα συμπληρώνονται τα επόμενα πεδία που αναφέρονται τις ποσότητες και τις αξίες τις αποθήκης και τις τιμολογηθείσες ποσότητες αγορών – πωλήσεων .

.

Παράμετροι

Σελίδα «1»

 Χρησιμοποιεί τιμή: Επιλέξτε ποια θα είναι η προτεινόμενη τιμή των ειδών (καμιά, χονδρική τιμή, λιανική τιμή, τελευταία τιμή αγοράς, κόστους, ιστορικού τιμών, πρότυπο κόστος).
 Υπολογισμός ποσότητας από αξία: Καθορίστε αν ο υπολογισμός της ποσότητας θα γίνεται ή όχι βάση της αξίας.
 Υποχρεωτική ανάλυση κατά X/M: Από προεπιλογή θεωρείται υποχρεωτική η ανάλυση των ειδών κατά χρώμα/μέγεθος και η τιμή του πεδίου δεν μπορεί να αλλάξει.
 Εξαίρεση παρτίδων χωρίς υπόλοιπο: Καθορίστε αν θα εξαιρούνται ή όχι από την αναζήτηση παρτίδων εκείνες χωρίς υπόλοιπο.
 Αυτόματη επιλογή παρτίδας: Καθορίστε αν θα γίνεται αυτόματη επιλογή της παρτίδας ή όχι για τα είδη που έχουν ειδική διαχείριση.
 Υποχρεωτική επιλογή παρτίδας: Από προεπιλογή θεωρείται υποχρεωτική η επιλογή παρτίδας για τα είδη που έχει ειδική διαχείριση.
 Κατάσταση serial number: Επιλέξτε βάση της κίνησης που σχεδιάζετε την κατάσταση των serial number (εντός (αγορά) ή εντός (επιστροφή) ή πώληση ή εκτός (επιστροφή) ή καταστροφή) για τα είδη που έχουν ειδική διαχείριση.
 Υποχρεωτική ανάλυση κατά S/N: Από προεπιλογή θεωρείται υποχρεωτική η ανάλυση των ειδών που έχουν ειδική διαχείριση σε serial numbers. Η τιμή του πεδίου δεν μπορεί να αλλάξει.
 Κωδικός κίνησης σε Α.Χ.: Επιλέξτε βάση της κίνησης που σχεδιάζετε να κωδικό κίνησης των ειδών από ένα αποθηκευτικό χώρο σε άλλον.
 Αυτόματη δημιουργία κίνησης σετ: Καθορίστε αν θα γίνεται ή όχι αυτόματη δημιουργία των κινήσεων που αφορούν τα είδη σετ κατά την καταχώρηση του παραστατικού αγοράς / πώλησης.
 Κωδικός κίνησης σετ: Επιλέξτε βάση της κίνησης που σχεδιάζετε να κωδικό κίνησης των ειδών που ανήκουν σε σετ.
 Κωδικός κίνησης συστατικών σετ: Επιλέξτε βάση της κίνησης που σχεδιάζετε να κωδικό κίνησης των ειδών για σύνθεση σετ.

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις κινήσεων που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης της κίνησης. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Έλεγχος ποσότητας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ποσότητας των ειδών. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών ποσοτήτων ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.
 Έλεγχος υπολοίπου: Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος υπολοίπου και αν θα αφορά τις εξαγωγές ή τις παραγγελίες.
 Έλεγχος τιμής: Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της τιμής των ειδών και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση).
 Έλεγχος αξίας: Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της αξίας των ειδών. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών αξιών ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.

.

Σελίδα «2»

 Έλεγχος κόστους πωληθέντων: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι έλεγχος του κόστους πωληθέντων και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση).
 Έλεγχος λήξης παρτίδων: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι έλεγχος της ημερομηνίας λήξης των παρτίδων και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση).
 Καταχώριση μόνο από παρ/κά: Ορίστε αν η καταχώρηση της συγκεκριμένης κίνησης θα γίνεται ή όχι μόνο από το κύκλωμα των παραστατικών.

.

Ενημέρωση λογιστικής

 Σύνδεση με την λογιστική: Επιλέξτε τον σχεδιασμό που αφορά την σύνδεση με την λογιστική.
 On line ενημέρωση: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι on line ενημέρωση της λογιστικής.
 Λογαριασμός: Επιλέξτε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε.

.

Αθροιστές χρήστη

Δηλώστε αν οι αθροιστές χρήστη θα ενημερώνονται ή όχι και με ποιον τρόπο (αύξηση ή μείωση) κατά την καταχώρηση της κίνησης.

.