Βιβλίο Εσόδων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του βιβλίου που περιλαμβάνει τις κινήσεις των λογαριασμών Εσόδων. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να ορίσετε το εύρος των παραστατικών που θα περιλαμβάνει η εκτύπωση και αν θα εμφανίζονται οι στήλες με μηδενική αξία. Ανά ημερομηνία για κάθε παραστατικό προβάλλονται:

 ο κωδικός,
 ο κωδικός κίνησης,
 η αιτιολογία του παραστατικού και
 οι λογαριασμοί εσόδων που ενημερώνει με τα αντίστοιχα ποσά.

Ο κωδικός του παραστατικού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή του σχετικού παραστατικού Εσόδων.

.