Ευρετήριο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των λογαριασμών. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε λογαριασμό είναι:

 ο κωδικός
 η περιγραφή
 η λογιστική κατηγορία (πληροφόρησης, ενεργητικού, παθητικού κτλ.)
 το είδος του λογαριασμού (γενικός, ειδικός, ταμείου κτλ)
 η κατηγορία του ελέγχου κινήσεων του
 η τράπεζα και ο αριθμός λογαριασμού αν αφορά τραπεζικό λογαριασμό.

.

Επόμενο

Ισοζύγιο