Μαζική δημιουργία παραστατικών

Η εργασία χρησιμοποιείται για την αυτόματη δημιουργία παραστατικών αγοράς βάσει του παραστατικού και του προμηθευτή που θα επιλέξετε.

Τα στοιχεία των παραστατικών καθορίζονται με την συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων:

 Παραστατικό: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας το παραστατικό που θα αποτελέσει την βάση για την δημιουργία των νέων παραστατικών.
 Προμηθευτής: Εισάγετε τον κωδικό προμηθευτή των νέων παραστατικών.
 Υποκατάστημα: Καθορίστε το υποκατάστημα του προμηθευτή.
 Πολλαπλή επιλογή προμηθευτών: Η ενεργοποίηση της επιλογής σας δίνει την δυνατότητα πολλαπλής επιλογής προμηθευτών για την δημιουργία νέων παραστατικών.
 Ημερομηνία έναρξης: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης δημιουργίας των παραστατικών.
 Τύπος επανάληψης: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα την περιοδικότητα δημιουργίας των νέων παραστατικών.
 Εβδομάδα: Αν στο πεδίο «Τύπος επανάληψης» έχετε επιλέξει «Μηνιαία» ορίστε πια εβδομάδα του μήνα θα δημιουργούνται τα νέα παραστατικά επιλέγοντας από την σχετική λίστα.
 Ημέρες επανάληψης: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από την σχετική λίστα τις ημέρες έκδοσης των παραστατικών.
 Επανάληψη σε αργία: Στην περίπτωση που η ημέρα έκδοσης του παραστατικού είναι αργία, καθορίστε την ενέργεια που θα ακολουθηθεί επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακας.
 Πλήθος παραστατικών: Καθορίστε το πλήθος των παραστατικών που θα δημιουργηθούν.
 Αντιγραφή τιμών και εκτώσεων (Ν/Ο): Καθαρίστε αν θα αντιγραφούν οι τιμές και οι εκπτώσεις από το αρχικά επιλεγμένο παραστατικό.

Για ολοκλήρωση της εργασία επιλέξτε «Εκτέλεση».

Αν έχει επιλεχθεί πολλαπλή επιλογή προμηθευτών, στο επόμενο βήμα εμφανίζεται σελίδα με διάλογο επιλογής και στην συνέχεια η σχετική λίστα.