Έντυπα

Η εργασία σας επιτρέπει την διαχείριση των λογιστικών εντύπων που χρησιμοποιεί η εταιρία. Περιλαμβάνονται η περιοδική κατάσταση ΦΠΑ και οι λοιποί τύποι εντύπων σύμφωνα με τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.): «Ισολογισμός», «Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων», «Αποτελέσματα χρήσης κατά λειτουργία», «Αποτελέσματα χρήσης κατ’ είδος» και «Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες».

Στην περιοδική κατάσταση ΦΠΑ υπάρχει εργασία για την ενημέρωση στης εφαρμογής «PBS – Έντυπα» της PROSVASIS.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

.

Προηγούμενο

Ισοζύγιο βάσεων