Λογιστικές κατηγορίες

Η συγκεκριμένη εργασία διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις λογιστικές κατηγορίες που ανήκουν τα είδη της αποθήκης. Ο διαχωρισμός των ειδών σε κατηγορίες (Εμπορεύματα, Προϊόντα, κ.λπ.), χρησιμοποιείται στην αυτόματη ενημέρωση των λογαριασμών Φ.Π.Α., Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας. Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία».

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της λογιστικής κατηγορίας.
 Περιγραφή: Εισάγετε την ονομασία της λογιστικής κατηγορίας.
 Χαρακτηρισμός εσόδων: Εισάγετε την κατηγορία εσόδων στα myDATA, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές. Η τιμή του πεδίου αποδίδει τον χαρακτηρισμό σε μια εγγραφή myDATA.
 Χαρακτηρισμός εξόδων: Εισάγετε την κατηγορία εξόδων στα myDATA, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές. . Η τιμή του πεδίου αποδίδει τον χαρακτηρισμό σε μια εγγραφή myDATA.
 Λογ. αγορών: Εισάγετε τον κωδικό λογιστικής των αγορών, ο οποίος θα εμφανιστεί με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία του είδους, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Λογ. ΦΠΑ αγορών: Εισάγετε τον κωδικό λογιστικής του ΦΠΑ αγορών, ο οποίος θα εμφανιστεί, με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία του είδους, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Λογ. πωλήσεων: Εισάγετε τον κωδικό λογιστικής των πωλήσεων, ο οποίος θα εμφανιστεί, με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία του είδους, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Λογ. ΦΠΑ πωλήσεων: Εισάγετε τον κωδικό λογιστικής του ΦΠΑ πωλήσεων, ο οποίος θα εμφανιστεί, με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία του είδους, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Λογ. αποθεμάτων ΑΛ: Εισάγετε τον κωδικό λογιστικής των αποθεμάτων, ο οποίος θα εμφανιστεί, με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία του είδους, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Λογ. μικτών αποτελεσμάτων ΑΛ: Εισάγετε τον κωδικό αναλυτικής λογιστικής των μικτών αποτελεσμάτων, ο οποίος θα εμφανιστεί, με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία του είδους, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Λογ. κόστους παραγωγής ΑΛ: Εισάγετε τον κωδικό αναλυτικής λογιστικής του κόστους παραγωγής, ο οποίος θα εμφανιστεί, με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία του είδους, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Αποτίμηση αποθεμάτων: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα την μέθοδο αποτίμησης αποθεμάτων.
 Επίπεδο κοστολόγησης: Εισάγετε το επίπεδο του είδους στην παραγωγική διαδικασία, το οποίο, με τη συμπλήρωση του λογιστικού χαρακτηρισμού στα σταθερά στοιχεία του είδους, θα εμφανιστεί στο σχετικό επίπεδο της ενότητας «Λογαριασμοί».

.

Προηγούμενο

Σεζόν