Χαρακτηριστικό 1&2

Μέσω των εργασιών δημιουργείτε τους πίνακες των χαρακτηριστικών των παγίων. Οι τιμές των πινάκων χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στα σταθερά στοιχεία του παγίου. Τα στοιχειά της κατηγορίας «Χαρακτηριστικό 2» μπορούν να αντιστοιχηθούν με κάποιο της κατηγορίας «Χαρακτηριστικό 1».

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας