Υπόλοιπα έως ημερομηνία

 

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των υπολοίπων των λογαριασμών έως κάποια καθορισμένη ημερομηνία.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για κάθε λογαριασμό αφορούν: τον κωδικό, την περιγραφή, την λογιστική κατηγορία και το χρεωστικό και πιστωτικό υπόλοιπο.

Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Υπόλοιπα