Κινήσεις λογαριασμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καταχωρήσετε , να μεταβάλλετε ή να διαγράψετε τις κινήσεις των λογαριασμών. Η καταχώρηση των κινήσεων επιτρέπεται όταν δεν υπάρχει το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής.

.

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την τρέχουσα ημερομηνία. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Κωδικός κίνησης: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Σειρά: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του κωδικού κίνησης αν υπάρχει καθορισμένη σειρά.
 Αριθμός: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Σειρά».
 Παραστατικό: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Σειρά» αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές κινήσεων λογαριασμών).
 Υποκατάστημα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον κωδικό του υποκαταστήματος που επιλέξατε κατά την εισαγωγή σας την εφαρμογή.
 Λογαριασμός: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Βοηθ. κωδικός: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Λογαριασμός».
 Περιγραφή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Λογαριασμός».
 Νόμισμα: Η εφαρμογή προτείνει το τοπικό νόμισμα, κατά την εισαγωγή του λογαριασμού το πεδίο συμπληρώνεται με το νόμισμα του λογαριασμού.
 Ισοτιμία: Η αξία του πεδίου έχει τιμή ένα (1) αν το νόμισμα είναι το τοπικό. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται αναζήτηση για την ισοτιμία με βάση την ημερομηνία της κίνησης. Αν δεν βρεθεί ισοτιμία παράγεται σχετικό μήνυμα και η τιμή του πεδίου παραμένει ένα (1) μέχρι να καθοριστεί από τον χρήστη.
 Αξία κίνησης: Συμπληρώστε την αξία της κίνησης.
 Αξία κίνησης (EUR): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την αξία της κίνησης στο τοπικό νόμισμα σε περίπτωση που η αξία της κίνησης αναφέρεται σε άλλο νόμισμα πλην του τοπικού.
 Αιτιολογία: Συμπληρώστε την αιτιολογία της κίνησης.
 Αιτιολογία 2: Συμπληρώστε επιπλέον αιτιολογία που αφορά την κίνηση.

.

Σε περίπτωση που η κίνηση αφορά φορολογική αναμόρφωση συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

 Κατηγορία: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Συντελεστής: Συμπληρώνετε τον συντελεστή της κατηγορίας αναμόρφωσης.
 Φορολογική βάση: Συμπληρώστε το ποσό της φορολογικής βάσης.
 Φορολογική διαφορά: Συμπληρώστε το ποσό της φορολογικής αναμόρφωσης.
 Εκτυπωμένη: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «Ναι» όταν η κίνηση / παραστατικό έχει εκτυπωθεί.
 Ακυρωμένη: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «Ναι» όταν η κίνηση / άρθρο έχει ακυρωθεί.
 Από ενημέρωση: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «Ναι» όταν η κίνηση / άρθρο έχει δημιουργηθεί από την από κάποια συναλλαγή του εμπορικού.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Προσθέστε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/σχόλιο αφορά την κίνηση.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

  .

Κατά την προβολή μιας κίνησης επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες:

 Έμμεσα στοιχεία λογαριασμού [F2]: Προβάλλονται τα λεπτομερή στοιχεία του λογαριασμού.
 Έμμεσα στοιχεία σχετικής εγγραφής: Προβάλλονται οι σχετικές εγγραφές λογιστικής.
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση: Η εφαρμογή εμφανίζει κατά την νέα καταχώρηση τα στοιχεία της κίνησης που επιλέξατε ή καταχωρήσατε τελευταία.

.

.