Εξοπλισμός

Σελίδα «Γενικά»

 Μάσκα κωδικού: Καθορίστε την μορφή κωδικού του εξοπλισμού. Ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων είναι εικοσιπέντε (25) και μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού), γραμματικοί (δηλώνονται με «L» και «l» αντίστοιχα) ή και αλφαριθμητικοί (δηλώνονται με «A» και «a» αντίστοιχα).
 Ομάδες κωδικού: Δημιουργήστε ομάδες κωδικών του εξοπλισμού συμπληρώνοντας το πλήθος των χαρακτήρων του κωδικού που συμμετέχει στην ομαδοποίηση και επιλέγοντας τον πίνακα των αποθεμάτων (χαρακτηριστικό 1 ή 2) που σχετίζεται.
 Έλεγχος μοναδικότητας βοηθητικού κωδικού: Καθορίστε αν θα γίνεται ή όχι έλεγχος για την μοναδικότητα του βοηθητικού κωδικού.
 Εξαίρεση από τον αναζήτηση εξοπλισμού με απαγόρευση: Καθορίστε αν θα εξαιρούνται ή όχι από την αναζήτηση εξοπλισμού εκείνοι που υπόκεινται σε έλεγχο κινήσεων.
 Εμφάνιση σχολίων κατά την επιλογή εξοπλισμού: Καθορίστε αν θα εμφανίζονται ή όχι τα σχόλια του εξοπλισμού κατά την επιλογή του.
 Τύποι εξοπλισμού: Καθορίστε τους τύπους (αυτοκίνητο, ηλεκτρονική συσκευή, μηχάνημα, αίθουσα, άλλο) εξοπλισμού θα που εμφανίζονται στο ημερολόγιο εξοπλισμού.
 Τύποι κινήσεων: Καθορίστε τους τύπους κινήσεων εξοπλισμού που θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο εξοπλισμού.
 Καταστάσεις: Καθορίστε τις καταστάσεις κινήσεων εξοπλισμού που θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο εξοπλισμού.
 Χρώμα: Καθορίστε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζονται οι κινήσεις του εξοπλισμού στο αντίστοιχο ημερολόγιο.
 Υπενθυμίσεις: Καθορίστε αν θα υπάρχουν υπενθυμίσεις ή όχι για τις κινήσεις του εξοπλισμού.
 Ημέρες ελέγχου: Αν έχετε ορίσει να υπάρχουν υπενθυμίσεις για τις κινήσεις του εξοπλισμού δηλώστε κάθε πόσες μέρες θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

.

Σελίδα «Περιγραφές πεδίων»

Ορίστε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα στοιχεία εξοπλισμού.

.

.

Προηγούμενο

Ανθρώπινοι πόροι

Επόμενο

Πάγια