Υπηρεσίες

Μέσω της εργασίας καθορίζονται οι παράμετροι που αφορούν τα είδη.

Γενικά

Σελίδα «1»

 Μάσκα κωδικού: Καθορίστε την μορφή κωδικού των υπηρεσιών. Ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων είναι εικοσιπέντε (25) και μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού), γραμματικοί (δηλώνονται με «L» και «l» αντίστοιχα) ή και αλφαριθμητικοί (δηλώνονται με «A» και «a» αντίστοιχα).
 Ομάδες κωδικού: Δημιουργήστε ομάδες κωδικών των υπηρεσιών συμπληρώνοντας το πλήθος των χαρακτήρων του κωδικού που συμμετέχει στην ομαδοποίηση και επιλέγοντας τον πίνακα των υπηρεσιών (χαρακτηριστικό 1 ή 2, λογιστική κατηγορία) που σχετίζεται. Έλεγχος μοναδικότητας βοηθητικού κωδικού: Καθορίστε αν θα γίνεται ή όχι έλεγχος της μοναδικότητας του βοηθητικού κωδικού.
 Οι τιμές λιανικής περιλαμβάνουν ΦΠΑ: Καθορίστε αν οι τιμές λιανικής θα περιλαμβάνουν ή όχι το ΦΠΑ.
 Αυτόματος υπολογισμός τιμής λιανικής/χονδρικής: Καθορίστε αν θα γίνεται και με ποιον τρόπο ο αυτόματος υπολογισμός της λιανικής και χονδρικής τιμής.
 Στρογγυλοποίηση νέων τιμών πώλησης βάση πίνακα: Καθορίστε αν η στρογγυλοποίηση των νέων τιμών πώλησης θα γίνεται βάση του σχετικού πίνακα που έχει δημιουργηθεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Στρογγυλοποιήσεις).
 Η τελευταία τιμή λήψης περιλαμβάνει την έκπτωση: Καθορίστε αν στην τελευταία τιμή λήψης θα περιλαμβάνεται ή όχι η έκπτωση.
 Η τελευταία τιμή παροχής περιλαμβάνει την έκπτωση: Καθορίστε αν στην τελευταία τιμή παροχής θα περιλαμβάνεται ή όχι η έκπτωση.
 Πλήθος εγγραφών top οικονομικών στοιχείων: Ορίστε το πλήθος των εγγραφών που εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των υπηρεσιών στην σελίδα «Top».
 Εξαίρεση από την αναζήτηση υπηρεσιών με απαγόρευση: Καθορίστε αν θα εξαιρούνται ή όχι από την αναζήτηση υπηρεσιών εκείνες που υπόκεινται σε έλεγχο κινήσεων.
 Εμφάνιση σχολίων κατά την επιλογή υπηρεσίας: Καθορίστε αν θα εμφανίζονται ή όχι τα σχόλια της υπηρεσίας κατά την επιλογή της.
 Αρνητική έκπτωση κατά τον υπολογισμό τιμής από αξία: Ορίστε αν θα επιτρέπεται η όχι η αρνητική έκπτωση κατά τον υπολογισμό τιμής από αξία. Η τιμή του πεδίου πρέπει να καθορίζεται σε «Όχι», όταν εκτυπώνουμε σε ταμειακές που δεν υποστηρίζουν αρνητικές εκπτώσεις.
 Ημέρες εμφάνισης πρόσφατων παροχών/δαπανών: Ορίστε τις μέρες βάση των οποίων θα εμφανίζονται τα δεδομένα στην σχετική έμμεση εργασία των γραμμών των υπηρεσιών / δαπανών στα παραστατικά πωλήσεων και αγορών.
 Πλήθος εγγραφών ιστορικού τιμών: Καθορίστε το πλήθος των εγγραφών που θα εμφανίζονται στο ιστορικό των τιμών παροχής υπηρεσιών.

.

Σελίδα «2»

 Πλήθος χρήσεων ιστορικού τιμών: Καθορίστε το πλήθος των χρήσεων στις οποίες θα υπάρχουν εγγραφές που εμφανίζονται στο ιστορικό των τιμών παροχής υπηρεσιών.
 Προεπιλεγμένο φίλτρο ABC ανάλυσης υπηρεσιών: Καθορίστε το φίλτρο (άλλα έσοδα, δαπάνες, παροχή υπηρεσιών, υπεργολαβίες) στο οποίο βασίζεται η ABC ανάλυση υπηρεσιών.
 Προεπιλεγμένο φίλτρο ABC ανάλυσης δαπανών: Καθορίστε το φίλτρο (άλλα έξοδα, δαπάνες, παροχή υπηρεσιών, υπεργολαβίες) στο οποίο βασίζεται η ABC ανάλυση δαπανών.
 Αυτόματη αντιγραφή των υπηρεσιών στις εταιρίες: Καθορίστε τις εταιρίες που θα γίνει αντιγραφή των υπηρεσιών.
 Η αντιγραφή σε άλλες εταιρίες περιλαμβάνει: Καθορίστε αν η αντιγραφή σε άλλες εταιρίες θα αφορά μόνο τις νέες εγγραφές ή τις μεταβολές ή και τα δύο.

.

Περιγραφές πεδίων

Ορίστε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα σταθερά στοιχεία των υπηρεσιών.

.

Αθροιστές

Η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα να καθορίσετε για κάθε έναν από τους διαθέσιμους 16 αθροιστές που υπάρχουν, το πεδίο βάση του οποίου θα ενημερώνονται και να δηλώσετε αν τα στοιχεία τους θα μεταφέρονται από την μία χρήση στην άλλη. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των υπηρεσιών.

.

Προηγούμενο

Αποθέματα