Εγγυήσεις Serial numbers

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των εγγυήσεων των serial numbers.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε serial number προβάλλονται:

 ο κωδικός,
 ο κωδικός και η περιγραφή του είδους,
 η κατάσταση,
 ο τύπος εγγύησης και
 η ημερομηνία έναρξης, η διάρκεια και η ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Ο κωδικός του serial number και του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.

Προηγούμενο

Serial numbers