Προμηθευτές

Μέσω τις εργασίας καθορίζονται οι παράμετροι που αφορούν τους προμηθευτές.

.

Γενικά

Σελίδα «1»

 Μάσκα κωδικού: Καθορίστε την μορφή του κωδικού των προμηθευτών. Ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων είναι εικοσιπέντε (25) και μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού), γραμματικοί (δηλώνονται με «L» και «l» αντίστοιχα) ή και αλφαριθμητικοί (δηλώνονται με «A» και «a» αντίστοιχα).
 Ομάδες κωδικού: Δημιουργήστε ομάδες κωδικών των προμηθευτών συμπληρώνοντας το πλήθος των χαρακτήρων του κωδικού που συμμετέχει στην ομαδοποίηση και επιλέγοντας τον πίνακα των προμηθευτών (χαρακτηριστικό 1 ή 2, λογιστική κατηγορία, χώρα) που σχετίζεται.
 Έλεγχος μοναδικότητας βοηθητικού κωδικού: Καθορίστε αν θα γίνεται ή όχι έλεγχος και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση) για την μοναδικότητα του βοηθητικού κωδικού.
 Έλεγχος καθορισμού ΑΦΜ: Καθορίστε αν θα γίνεται και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση) ο καθορισμός του ΑΦΜ.
 Έλεγχος μοναδικότητας ΑΦΜ: Καθορίστε αν θα γίνεται και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση) ο έλεγχος μοναδικότητας του ΑΦΜ.
 Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ: Καθορίστε αν θα γίνεται και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση) ο έλεγχος ορθότητας του ΑΦΜ.
 Εξαίρεση από έλεγχο ΑΦΜ: Καθορίστε ποια είδη εταιριών (μη συνδεδεμένη οντότητα, συνδεδεμένη οντότητα, λιανικής) θα εξαιρούνται από τον έλεγχο ΑΦΜ.
 Περίοδοι ενηλικίωσης υπολοίπων: Καθορίστε τον αριθμό των περιόδων ενηλικίωσης των υπολοίπων.
 Ημέρες περιόδων ενηλικίωσης: Καθορίστε τις ημέρες των περιόδων ενηλικίωσης των υπολοίπων.
 Αντιστοίχιση των εκκρεμών αξιογράφων: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι αντιστοίχιση των εκκρεμών αξιογράφων.
 Αντιστοίχιση βάση διακανονισμών: Ορίστε αν θα λαμβάνονται υπόψη ή όχι οι διακανονισμοί στην αντιστοίχιση των κινήσεων.
 Εκκρεμή αξιόγραφα στον υπολογισμό των αριθμοδεικτών: Ορίστε αν τα εκκρεμή αξιόγραφα θα λαμβάνονται ή όχι υπόψη στον υπολογισμό των αριθμοδεικτών.
 Λήξη αξιογράφων στον υπολογισμό των αριθμοδεικτών: Ορίστε αν η ημερομηνία λήξης των αξιογράφων θα λαμβάνονται ή όχι υπόψη στον υπολογισμό των αριθμοδεικτών.
 Πλήθος εγγραφών top οικονομικών στοιχείων: Ορίστε το πλήθος των εγγραφών που εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των υπηρεσιών στην σελίδα «Top».

.

Σελίδα «2»

 Εξαίρεση από την αναζήτηση προμηθευτών με απαγόρευση: Καθορίστε αν θα εξαιρούνται από την αναζήτηση προμηθευτών εκείνοι που υπόκεινται σε έλεγχο των κινήσεων.
 Εμφάνιση σχολίων κατά την επιλογή προμηθευτή: Καθορίστε αν θα εμφανίζονται ή όχι τα σχόλια του προμηθευτή κατά την επιλογή του.
 Προεπιλεγμένο φίλτρο ABC ανάλυσης: Καθορίστε το φίλτρο (αποθεμάτων, δαπανών, εξωτερικού, εσωτερικού, παγίων, φίλτρο ABC) στο οποίο βασίζεται η ABC ανάλυση των προμηθευτών..
 Αυτόματη αντιγραφή των προμηθευτών στις εταιρίες: Καθορίστε τις εταιρίες που θα γίνει αντιγραφή των προμηθευτών.
 Η αντιγραφή σε άλλες εταιρίες περιλαμβάνει: Καθορίστε αν η αντιγραφή σε άλλες εταιρίες θα αφορά μόνο τις νέες εγγραφές ή τις μεταβολές ή και τα δύο.

.

Συναλλαγματικές διαφορές

 Κίνηση συναλλαγματικών διαφορών: Ορίστε αν θα επιτρέπονται ή όχι οι κινήσεις συναλλαγματικών διαφορών.
 Κωδικός κίνησης (Χρέωση): Καθορίστε τον κωδικό κίνησης των συναλλαγματικών διαφορών για την χρέωση.
 Κωδικός κίνησης (Πίστωση): Καθορίστε τον κωδικό κίνησης των συναλλαγματικών διαφορών για την πίστωση.

.

Ημερολόγιο επαφών

 Πεδία εμφάνισης: Καθορίστε ποια στοιχεία των ενεργειών που συνδέονται με τις επαφές των προμηθευτών θα εμφανίζονται στο σχετικό ημερολόγιο.
 Χρώμα: Ορίστε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζονται οι ενέργειες των επαφών των προμηθευτών στο σχετικό ημερολόγιο.
 Υπενθυμίσεις: Καθορίστε αν θα υπάρχουν υπενθυμίσεις ή όχι για τις ενέργειες που συνδέονται με τις επαφών των προμηθευτών.
 Ημέρες ελέγχου: Αν έχετε ορίσει να υπάρχουν υπενθυμίσεις για τις ενέργειες που συνδέονται με τις επαφές των προμηθευτών δηλώστε κάθε πόσες μέρες θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

.

Περιγραφές πεδίων

Ορίστε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα σταθερά στοιχεία των προμηθευτών.

.

Αθροιστές

Η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα να καθορίσετε για κάθε έναν από τους διαθέσιμους 16 αθροιστές που υπάρχουν, το πεδίο βάση του οποίου θα ενημερώνονται και να δηλώσετε αν τα στοιχεία τους θα μεταφέρονται από την μία χρήση στην άλλη. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των προμηθευτών.

.

Προηγούμενο

Πελάτες

Επόμενο

Πωλήσεις