Βιβλίο πληρωτέων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του βιβλίου πληρωτέων αξιογράφων. Από προεπιλογή για κάθε αξιόγραφο προβάλλονται τα στοιχεία που αφορούν:

 τον κωδικό του είδους του
 τον αριθμό
 την τράπεζα έκδοσης
 την επωνυμία συναλλασσομένου
 τον κάτοχο
 την ημερομηνία έκδοσης
 την ημερομηνία παραλαβής
 την ημερομηνία λήξης
 την αξία
 την κατάσταση (εξοφλημένο, εκκρεμές, μεταβιβασμένο κτλ.) και
 τυχόν παρατηρήσεις που υπάρχουν.

.

Προηγούμενο

Βιβλίο εισπρακτέων

Επόμενο

Ημερολόγιο