Μαζική αποστολή Email

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την μαζική αποστολή email στους πελάτες, στους προμηθευτές καθώς και στα πρόσωπα επαφής αυτών.

Αρχικά επιλέγετε την κατηγορία παραληπτών (επαφές, πελάτες, προμηθευτές).

Αποστολή μέσω του mail server: Καθορίστε αν η αποστολή θα γίνει μέσω mail server ή email client π.χ. Outlook. Για την αποστολή μέσω mail server θα πρέπει να έχουν οριστεί οι σχετικοί παράμετροι στην εργασία (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικοί Παράμετροι).

Προσωπική αποστολή κατά επαφή /άτομο: Ορίστε αν θα γίνει ή όχι προσωπική αποστολή email κατά επαφή/άτομο. Αν επιλέξτε να γίνει προσωπική αποστολή  στην σύνθεση του μηνύματος μπορούν να προστεθούν αυτόματα στο κείμενο η επωνυμία και το υπόλοιπο του παραλήπτη με την χρήση των συμβόλων [&1] και [&2] αντίστοιχα. Αν η αποστολή email δεν είναι προσωπική οι διευθύνσεις email των παραληπτών εισάγονται ως ιδιαίτερη κοινοποίηση  (Bcc).

Αναλυτική επιλογή: Ορίστε αν επιθυμείτε να γίνει ή όχι αναλυτική επιλογή των παραληπτών. Συνεχίστε επιλέγοντας «Επόμενο»

Θέμα: Εισάγετε το θέμα του email.

Κείμενο: Εισάγετε το κείμενο του email.

Επισυναπτόμενα αρχεία: Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα εικονίδια για την προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή επισυναπτόμενων αρχείων στο email.

Αν έχετε καθορίσει στις σχετικές ειδικές παραμέτρους της εργασίας (Οργάνωση – Παράμετροι – C.R.M.) να δημιουργούνται «Κατά περίπτωση» ενέργειες C.R.M. για κάθε email που αποστέλλεται στους πελάτες ή στις επαφές αυτών, στην επόμενη εμφανίζονται οι επιλογές σας.

Στην επόμενη οθόνη χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να ορίσετε τους παραλήπτες των emails αν έχετε επιλέξει «Αναλυτική επιλογή» και επιλέξτε «Επόμενο».

Με διπλό κλικ γίνεται η επιλογή ή αποεπιλογή τους από την σχετική λίστα. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτέλεση».

Στη συνέχεια αν η αποστολή θα γίνει μέσω email client π.χ. Outlook, δημιουργούνται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το θέμα, το κείμενο και το συνημμένο που έχετε εισάγει. Για αποστολή του κάθε email επιλέγεται [Αποστολή].