Τμήματα εγκατάστασης παγίων

Μέσω της εργασίας δημιουργείται ο πίνακας των τμημάτων που είναι εγκατεστημένα τα παγία. Για κάθε τμήμα συμπληρώνετε τον κωδικό και την περιγραφή. Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση».

.