Κατάσταση απογραφής

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του υπολοίπου των πελατών κατά την απογραφή. Καθορίστε αν επιθυμείτε να συμπεριλαμβάνονται οι πελάτες με μηδενική απογραφή.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε πελάτη προβάλλονται:

 ο κωδικός και η επωνυμία και
 η αξία της απογραφής.

Ο κωδικός του πελάτη λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.