Κινήσεις αξιογράφων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καταχωρήσετε, να προβάλλετε ή να διαγράψετε τις κινήσεις των αξιογράφων. Η καταχώρηση αφορά κινήσεις που συνδέονται με την διαμαρτύρηση και μερική εξόφληση εισπρακτέων αξιογράφων καθώς και με την πληρωμή και μερική εξόφληση των πληρωτέων.

Στην «Νέα εγγραφή» τα στοιχεία του αξιογράφου που αντιγράφονται αφορούν:

 την ημερομηνία λήξης
 την τράπεζα
 το χαρτοφυλάκιο
 το νόμισμα και
 το υπόλοιπο του αξιογράφου που είναι η αξία της κίνησης που θα δημιουργηθεί.

Η ημερομηνία της νέας κίνησης θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη της ημερομηνίας της τελευταίας κίνησης του επιλεγμένου αξιογράφου. Η «Διαγραφή» μιας κίνησης μπορεί να γίνει μόνο αν αυτή είναι η τελευταία.

.

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία, υπάρχει όμως η δυνατότητα αλλαγής. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Κωδικός κίνησης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την επιλογή της σειράς κινήσεων.
 Σειρά: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα όπως αυτές ορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές κινήσεων αξιογράφων). Με την συμπλήρωση του πεδίου καθορίζεται ο «Κωδικός κίνησης», ο «Αριθμός» και το «Παραστατικό».
 Αριθμός: Ανάλογα με τον σειρά κίνησης που επιλέξατε το πεδίο είτε συμπληρώνεται αυτόματα.
 Παραστατικό: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή της σειράς.
 Υποκατάστημα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον κωδικό του υποκαταστήματος που επιλέξατε κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή.
 Αξιόγραφο: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας το επιθυμητό αξιόγραφο από την σχετική λίστα.
 Ημ/νία λήξης: Κατά την επιλογή του αξιογράφου το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Τράπεζα: Κατά την επιλογή του αξιογράφου το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Ταμειακό στοιχείο: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον κωδικό του ταμειακού στοιχείου όταν η εγγραφή της κίνησης του αξιογράφου καταχωρείτε μέσα από το κύκλωμα των παραστατικών (Παραστατικά – Ταμείο – Παραστατικά ταμείου).
 Χαρτοφυλάκιο: Κατά την επιλογή του αξιογράφου το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Σε χαρτοφυλάκιο: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον κωδικό του χαρτοφυλακίου όταν η εγγραφή της κίνησης του αξιογράφου καταχωρείτε μέσα από το κύκλωμα των παραστατικών (Παραστατικά – Ταμείο – Παραστατικά ταμείου).
 Νόμισμα: Κατά την επιλογή του αξιογράφου το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Ισοτιμία: Η αξία του πεδίου έχει τιμή ένα (1) αν το νόμισμα είναι το τοπικό. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται αναζήτηση για την ισοτιμία με βάση την ημερομηνία της κίνησης. Αν δεν βρεθεί ισοτιμία παράγεται σχετικό μήνυμα και η τιμή του πεδίου παραμένει ένα (1) μέχρι να καθοριστεί από τον χρήστη.
 Αξία κίνησης: Κατά την επιλογή του αξιογράφου το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα. Η επεξεργασία του πεδίου είναι επιτρεπτή στην περίπτωση που η κίνηση αφορά μερική εξόφληση ή πληρωμή αξιογράφου.
 Αξία κίνησης (EUR): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την αξία της κίνησης στο τοπικό νόμισμα.

.

Τα στοιχεία του συναλλασσόμενου (πελάτη, προμηθευτή ή λογαριασμού) συμπληρώνονται αυτόματα κατά την επιλογή του αξιογράφου.

 Κατηγορία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την κατηγορία συναλλασσόμενου (πελάτης, προμηθευτής ή λογαριασμός) που αφορά η κίνηση του αξιογράφου.
 Τα πεδία που ακολουθούν (Πελάτης, Υποκατάστημα, Προμηθευτής, Υποκατάστημα, Λογαριασμός, Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο, Πωλητής, Αιτιολογία, Αιτιολογία 2) συμπληρώνονται αυτόματα κατά περίπτωση ανάλογα με την κατηγορία συναλλασσόμενου.
 Αιτιολογία: Εισάγετε πληροφορίες σχετικές με την κίνηση του αξιογράφου.
 Αιτιολογία 2: Εισάγετε επιπλέον πληροφορίες σχετικές με την κίνηση του αξιογράφου.

.

Σελίδα «2»

 Λογαριασμός (1) & (2): Τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα με τους σχετικούς λογαριασμούς λογιστικής που έχουν δηλωθεί κατά τον σχεδιασμό του κωδικού κίνησης.
 Αντιστοίχιση: Αν επιθυμείτε να αντιστοιχηθεί η κίνηση με άλλες του συναλλασσόμενου επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή του σε «ΝΑΙ».
 Εκτυπωμένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση έχει εκτυπωθεί.
 Ακυρωμένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση έχει ακυρωθεί.
 Ενημέρωση λογ/κής: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση έχει δημιουργήσει άρθρα στην λογιστική.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Προσθέστε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/σχόλιο αφορά την κίνηση.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων που αφορούν πρόσθετα χαρακτηριστικά του είδους τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των κινήσεων αξιογράφων.

 Έμμεσα στοιχεία αξιογράφου [F2]: Εμφανίζονται τα λεπτομερή στοιχεία του αξιογράφου και οι κινήσεις του.
 Έμμεσα στοιχεία συναλλασσόμενου [F3]: Εμφανίζονται τα σταθερά και οικονομικά στοιχεία του συναλλασσόμενου.
 Έμμεσα στοιχεία σχετικής εγγραφής [F7]:Εμφανίζεται το σχετικό παραστατικό ταμείου που συνδέεται με το αξιόγραφο.
 Αλλαγή κατάσταση εκτυπωμένου: Μεταβάλλεται η κατάσταση του παραστατικού που συνδέεται με το αξιόγραφο σε εκτυπωμένο ή μη.
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση: Κατά την καταχώρηση νέας κίνησης φέρνει όλα τα στοιχεία της τελευταίας κίνησης που προβάλλατε ή καταχωρήσατε.

.