Πίνακες χρήστη 1-5

Χρησιμοποιήστε τις εργασίες για να δημιουργήστε τους πίνακες που αφορούν την κατηγοριοποίηση των παραστατικών πώλησης. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στα παραστατικά πώλησης «Πεδία χρήστη». Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε πίνακα είναι ο κωδικός και η περιγραφή.

.