Προϋπολογισμοί

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και την εκτύπωση των προϋπολογισμών των πωλητών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για την περίοδο και το οικονομικό μέγεθος που ορίσατε, για κάθε επιλεγμένο εργαζόμενο παρουσιάζονται:

 ο κωδικός και το ονοματεπώνυμο,
 τα περιοδικά πραγματοποιηθέντα και προϋπολογισθέντα μεγέθη, η μεταξύ τους διαφορά και η ποσοστιαία απόκλιση τους και
 τα προοδευτικά πραγματοποιηθέντα και προϋπολογισθέντα μεγέθη, η μεταξύ τους διαφορά και η ποσοστιαία απόκλιση τους.

.

.