Στατιστική κατά χαρακτηριστικό 2

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση στατιστικών στοιχείων των παγίων κατά το χαρακτηριστικό 2. Υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού περιόδου.

Για κάθε τιμή του χαρακτηριστικού 2 προβάλλονται ο κωδικός και η περιγραφή του χαρακτηριστικού και η ποσότητα και αξία πωλήσεων.

.