Παραστατικά ταμείου

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Τύπος παραστατικού: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Επιλογή αρχείου: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την επιλογή του τύπου παραστατικού.
 Επιλογή γραμμών: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την επιλογή του τύπου παραστατικού.
 Κωδικοί ταμειακών στοιχείων: Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού που εισάγατε επιλέξτε τους κωδικούς των ταμειακών στοιχείων που θα συνδέονται με το συγκεκριμένο παραστατικό.
 Κωδικός κίνησης πελάτη: Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού που εισάγατε επιλέξτε τον σχετικό κωδικό κίνησης του πελάτη.
 Κωδικός κίνησης πελάτη γραμμής: Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού που εισάγατε επιλέξτε τον σχετικό κωδικό κίνησης του πελάτη που συνδέεται με τις γραμμές του παραστατικού.
 Κωδικός κίνησης προμηθευτή: Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού που εισάγατε επιλέξτε τον σχετικό κωδικό κίνησης του προμηθευτή.
 Κωδικός κίνησης προμηθευτή γραμμής: Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού που εισάγατε επιλέξτε τον σχετικό κωδικό κίνησης του προμηθευτή που συνδέεται με τις γραμμές του παραστατικού.
 Κωδικός κίνησης αξιογράφου γραμμής: Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού που εισάγατε επιλέξτε τον σχετικό κωδικό κίνησης του αξιογράφου που συνδέεται με τις γραμμές του παραστατικού.
 Επιτρέπει έξοδα: Καθορίστε αν επιτρέπεται ή όχι ο υπολογισμός εξόδων στο παραστατικό.
 Αιτιολογία κίνησης παρ/κού: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσόμενου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού παρ/κού, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κίνησης του συναλλασσόμενου.
 Αιτιολογία 2 κίνησης παρ/κού: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσόμενου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού παρ/κού, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία 2» κατά την προβολή της κίνησης του συναλλασσόμενου.
 Αιτιολογία κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσόμενου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού παρ/κού, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κίνησης που συνδέεται με τις γραμμές του παραστατικού.
 Αιτιολογία 2 κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσόμενου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού παρ/κού, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία 2» κατά την προβολή της κίνησης που συνδέεται με τις γραμμές του παραστατικού.

.

Σελίδα «2»

Καθορισμός στηλών

 Στήλες γραμμών πελατών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν τους πελάτες. Ο τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις πελατών).
 Στήλες γραμμών προμηθευτών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν τους προμηθευτές. Ο τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις προμηθευτών).
 Στήλες γραμμών αξιογράφων: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν τα αξιόγραφα. Ο τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις αξιογράφων).

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις παραστατικών που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Επιτρεπόμενα ταμειακά στοιχεία: Επιλέξτε τον τύπο των επιτρεπόμενων ταμειακών στοιχείων για το συγκεκριμένο παραστατικό.
 Επιτρεπόμενα είδη λογαριασμών: Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού που εισάγατε επιλέξτε τον τύπο του λογαριασμού που αφορά το συγκεκριμένο παραστατικό.
 Έλεγχος αξίας: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της αξίας του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών αξίων ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.

.

Ενημέρωση λογιστικής

 Σύνδεση με την λογιστική: Επιλέξτε τον σχεδιασμό που αφορά την σύνδεση με την λογιστική.
 On line ενημέρωση: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι on line ενημέρωση της λογιστικής.
 Λογαριασμός: Επιλέξτε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε.

.