Υπόλοιπα κατά είδος

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των υπολοίπων των ειδών. Εκτός από τον καθορισμό του εύρους των ειδών μπορείτε να καθορίστε τον αποθηκευτικό χώρο, αν θα συμπεριληφθούν ή όχι οι εγγραφές με μηδενικό υπόλοιπο και αν γίνει ανάλυση των ποσοτήτων σε χρώμα/μέγεθος.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφέρουν για κάθε είδος:

 τον κωδικό και την περιγραφή,
 το ποσοστό ΦΠΑ,
 την μονάδα μέτρησης,
 το συνολικό υπόλοιπο,
 το σύνολο των αναμενόμενων και
 το σύνολο των δεσμευμένων.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.