Επαναφορά αρχείου backup

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, που έχετε πάρει με την εργασία «Λήψη αρχείου backup». Η εφαρμογή προτείνει τον φάκελο (folder) στον οποίο αποθηκεύει τα αντίγραφα ασφαλείας στον διακομιστή (server) και ζητείται να επιλέξετε το σχετικό αρχείο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\2.png

.

Αν το αντίγραφο ασφαλείας βρίσκεται τοπικά (client), τσεκάρετε το σχετικό πεδίο και καθορίστε την διαδρομή του αρχείου backup στον σταθμό εργασίας σας.

Για να συνεχίστε επιλέξτε «Επόμενο». Πριν επιτραπεί η εκτέλεση της εργασίας γίνονται έλεγχοι τα αποτελέσματα των οποίων προβάλλονται στην οθόνη.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\3.png

.

Τα πληροφοριακά πεδία που εμφανίζονται αφορούν το αρχείο backup και τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital την στιγμή που πάρθηκε, όπως το S/N της εγκατάστασης, την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, την έκδοση της εφαρμογής, την εταιρία, την χρήση, την ημερομηνία λήψης, καθώς και την έκδοση και τον χρήστη του SQL Server.

Επιλέξτε «Εκτέλεση» για να ολοκληρωθεί η εργασία.

Προσοχή! Για να επιτραπεί η εκτέλεση αυτής της εργασίας δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος κάποιος χρήστης είτε στην εφαρμογή είτε στον SQL Server.

Οι εργασίες backup & restore μπορεί να αφορούν την ίδια ή διαφορετική εγκατάσταση.

Στην πρώτη περίπτωση η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Στην δεύτερη περίπτωση, όμως, θα πρέπει να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία. Αυτές είναι:

 Στην εγκατάσταση που θα γίνει το restore, η έκδοση του SQL Server και του Capital θα πρέπει να ίδια ή μεταγενέστερη, σε σχέση με την εγκατάσταση από την οποία προήλθε το backup. Προσοχή! Στην περίπτωση που κάποια από τις δύο εκδόσεις είναι μεταγενέστερη, τότε δεν θα είναι εφικτή η αντίστροφη διαδικασία.
 Το restore μπορεί να γίνει μόνο όταν το Capital συνδέεται στον SQL Server με δικαιώματα sysadmin.
 Η ημερομηνία λήξης της εγκατάστασης του Capital που πάρθηκε το backup, πρέπει να είναι ίση ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας της έκδοσης της εγκατάστασης που θα γίνει restore.

.

Προηγούμενο

Συγχρονισμός βάσης