Τόκοι αξιογράφων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των τόκων των αξιογράφων. Τα στοιχεία που προβάλλονται για κάθε αξιόγραφο είναι:

 ο κωδικός,
 ο αριθμός,
 η ημερομηνία παραλαβής και λήξης,
 η τράπεζα έκδοσης,
 η κατάσταση (εκκρεμές, μεταβιβασμένο, διαμαρτυρημένο κτλ),
 η επωνυμία του συναλλασσόμενου,
 η αξία,
 ο τόκος καθυστέρησης και
 ημερομηνία υπολογισμού του τόκου.

.

Προηγούμενο

Cash flow αξιογράφων