Κινήσεις ταμείων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καταχωρήσετε, να προβάλλετε ή να διαγράψετε τις κινήσεις των ταμείων.

 Ημερομηνία: Τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα με την τρέχουσα ημερομηνία και την ώρα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής. Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Ταμείο: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα το ταμείο που αφορά την εγγραφή. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Χρήστης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον χρήστη που επιλέξατε κατά την εισαγωγή σας στην εφαρμογή. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Πρόσωπο: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το πρόσωπο που συνδέεται με τον χρήστη.
 Τύπος κίνησης: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα τον τύπο κίνησης του ταμείου που αφορά την εγγραφή.
 Νόμισμα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το κύριο νόμισμα, που έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικές). Αν το νόμισμα της κίνησης είναι διαφορετικό συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα.
 Ισοτιμία: Το πεδίο αναφέρεται στην ισοτιμία του κυρίου νομίσματος με το νόμισμα της κίνησης. Η αξία του πεδίου έχει τιμή ένα (1) αν το νόμισμα της κίνησης είναι το κύριο, αν είναι διαφορετικό τότε γίνεται αναζήτηση με την ισοτιμία των δύο νομισμάτων, με βάση την ημερομηνία της κίνησης και το πεδίο συμπληρώνεται ανάλογα. Αν δεν βρεθεί ισοτιμία η εφαρμογή παράγει σχετικό μήνυμα και η τιμή του πεδίου παραμένει ένα (1) μέχρι να οριστεί από τον χρήστη.
 Αξία κίνησης: Συμπληρώστε την αξία της κίνησης.
 Αξία κίνησης (EUR): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την αξία της κίνησης στο τοπικό νόμισμα σε περίπτωση που η αξία της κίνησης αναφέρεται σε άλλο νόμισμα πλην του τοπικού.
 Αρχική εγγραφή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία εγγραφής της κίνησης.
 Τελευταία μεταβολή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία της τελευταίας μεταβολής του παραστατικού.

.

Κατά την προβολή μιας κίνησης επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες:

 Έμμεσα στοιχεία σχετικής εγγραφής: Προβάλλονται οι λεπτομέρειες της κίνησης που ενημερώνουν το ταμείο
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση: Η εφαρμογή εμφανίζει κατά την νέα καταχώρηση τα στοιχεία της κίνησης που επιλέξατε ή καταχωρήσατε τελευταία.

.

Προηγούμενο

Monitor ταμείων