Ειδικές τιμές δαπανών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των ειδικών τιμών των υπηρεσιών κατά προμηθευτή.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε προμηθευτή είναι ο κωδικός και η επωνυμία. Για κάθε υπηρεσία που έχει ειδική τιμή προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η ημερομηνία έναρξης και λήξης της τιμολογιακής πολιτικής,
 η ελάχιστη ποσότητα για την οποία θα ισχύει η τιμολογιακή πολιτική,
 η τιμή και
 τα ποσοστά των εκπτώσεων.

.

Προηγούμενο

Ειδικές τιμές ειδών