Κατάσταση χαρακτηρισμών

Η εκτύπωση εμφανίζει για τους τύπους εγγραφών myDATA εσόδων και εξόδων το συνολικό ποσό ανά κατηγορία ή τύπο χαρακτηρισμού σύμφωνα με την επιλογή του σχετικού φίλτρου.