Δημιουργία προϋπολογισμών

Η εργασία σας επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία προϋπολογισμών των λογαριασμών λογιστικής. Αρχικά χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης ορίστε τους λογαριασμούς που επιθυμείτε. Στην συνέχεια επιλέξτε αν ο προϋπολογισμός θα αφορά τα ποσά χρέωσης ή πίστωσης και αν ο υπολογισμός του θα γίνει βάσει ποσοστού ή ποσού σε ετήσια ή μηνιαία βάση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία προϋπολογισμού είναι να υπάρχουν στοιχεία στην προηγούμενη χρήση. Συμπληρώστε, ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει, τα ποσά ή ποσοστά διακύμανσης από την προηγούμενη χρήση σε ετήσια ή μηναία βάση. Τα δεδομένα που εισάγατε εφαρμόζονται σ’ αυτά της προηγούμενης χρήσης και προκύπτει ο σχετικός προϋπολογισμός.

Ορίστε αν θα γίνει ή όχι ανανέωση των ήδη υπαρχόντων προϋπολογισμών και επιλέξτε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας. Τα αποτελέσματα της εργασίας εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των λογαριασμών.

.