Στοιχεία ενεργειών

Για να καταχωρήσετε μια ενέργεια συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

Ενότητα «Σταθερά»

Σελίδα «1»

 • Τίτλος: Εισάγετε το τίτλο της ενέργειας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 • Έναρξη: Στο πρώτο πεδίο εισάγετε την ημερομηνία και στο δεύτερο την ώρα έναρξης της ενέργειας.
 • Λήξη: Στο πρώτο πεδίο εισάγετε την ημερομηνία και στο δεύτερο την ώρα λήξης της ενέργειας.
 • Πελάτης: Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη που αφορά την ενέργεια.
 • Υποκατάστημα: Εισάγετε, αν υπάρχει, το υποκατάστημα του πελάτη που συνδέεται με την ενέργεια.
 • Επωνυμία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Πελάτης» με την επωνυμία του πελάτη.
 • Επαφή: Επιλέξτε από την διαθέσιμη λίστα το άτομα επαφής του πελάτη που σχετίζεται με την ενέργεια.
 • Πρόσωπο: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το ονοματεπώνυμο του πωλητή που υπάρχει στα σταθερά στοιχεία του πελάτη ή του υποκαταστήματος του.
 • Χαρακτηριστικό 1 & 2: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τις του προτεινόμενου πίνακα όπως έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – C.R.M. – Χαρακτηριστικό 1 & 2 ενεργειών).
 • Τύπος ενέργειας: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τις του προτεινόμενου πίνακα όπως έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – C.R.M. – Τύποι ενεργειών).
 • Κατάσταση: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τις του προτεινόμενου πίνακα όπως έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – C.R.M. – Καταστάσεις ενεργειών).
 • Εκτός: Αν η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί εκτός του χώρου της εταιρίας σας επιλέξτε το πεδίο για να μεταβάλλετε την τιμή του σε ναι («Ν»).
 • Τοποθεσία: Εισάγετε την τοποθεσία που θα λάβει χώρα η ενέργεια.
 • Υπενθύμιση: Ορίστε αν θα υπάρξει υπενθύμιση για την συγκεκριμένη ενέργεια.
 • Χρώμα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Κατάσταση» με το χρώμα που έχετε ορίσει στην εργασία «Πίνακες – C.R.M. – Καταστάσεις ενεργειών» για κάθε είδος κατάστασης. Αν επιθυμείτε να το αλλάξετε επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 • Παρατήρηση & Παρατήρηση 2: Εισάγετε περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικές με την ενέργεια.
 • Σχόλια: Εισάγετε σχόλια που συνδέονται με την ενέργεια.

 

Σελίδα «Έγγραφα»

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

 

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων που αφορούν πρόσθετα χαρακτηριστικά του είδους τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήση. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – C.R.M. – Πίνακες χρήστη).

 

Ενότητα «Πωλήσεις»

Επιλέγοντας το εικονίδιο συν (+) μπορείτε να προσθέσετε τα παραστατικά πωλήσεων που συνδέονται με την συγκεκριμένη ενέργεια.

 

Ενότητα «Εισπράξεις»

Επιλέγοντας το εικονίδιο συν (+) μπορείτε να προσθέσετε τα παραστατικά ταμείου που συνδέονται με την συγκεκριμένη ενέργεια.

 

Ενότητα «Εικόνα»

Η επιλογή απεικονίζει τη αλληλουχία των ενεργειών που αφορούν ένα πελάτη. Στο πεδίο «Από ενέργεια» ορίζετε την ενέργεια που προηγήθηκε και στο πεδίο «Σε ενέργεια» εκείνη που ακολούθησε, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο «Επιλογή». Μετά την καταχώρηση εμφανίζεται η εικόνα των εργασιών και η μεταξύ τους σύνδεση. Στο εικονίδιο (βελάκι) που υπάρχει στα πεδία «Επιλογή» σας δίνεται η δυνατότητα προβολής των στοιχείων της ενέργειας που ορίσατε, ο καθαρισμός του πεδίου και η αυτόματη επιλογή ενέργειας