Κατηγορίες φορ/κών διαφορών

Με την συγκεκριμένη εργασία δημιουργείτε τον πίνακα με τις κατηγορίες των φορολογικών διαφορών. Τα στοιχεία του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων και Λογαριασμών Λογιστικής.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της κατηγορίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της κατηγορίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Ομάδα: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Συντελεστής: Εισάγετε τον ποσοστό για το οποίο δεν υπολογίζονται η δαπάνες.
 Μόνιμη: Δηλώστε αν η διαφορά είναι μόνιμη ή όχι.

.

.

Προηγούμενο

Στήλες βιβλίων