Υπόλοιπα κατά Α.Χ.

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των υπολοίπων των ειδών κατά αποθηκευτικό χώρο. Μπορείτε να ορίσετε αν θα συμπεριλαμβάνονται ή όχι οι εγγραφές με μηδενικό υπόλοιπο και να γίνεται ανάλυση των ποσοτήτων σε χρώμα/μέγεθος.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφέρουν για κάθε είδος:

 τον κωδικό και την περιγραφή του αποθηκευτικού χώρου που βρίσκεται,
 τον κωδικό και την περιγραφή,
 το ποσοστό ΦΠΑ,
 τη μονάδα μέτρησης,
 το υπόλοιπο, τα αναμενόμενα και τα δεσμευμένα ανά αποθηκευτικό χώρο.

Προβάλλονται τα σύνολα ανά αποθηκευτικό χώρο αλλά και το γενικό. Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.