Εγγυοδοσία

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των παραστατικών που περιλαμβάνουν είδη εγγυοδοσίας. Κύριο κριτήριο ταξινόμησης είναι ο πελάτης. Μετά την προβολή του κωδικού και της επωνυμίας του παρουσιάζονται τα παρακάτω στοιχεία των παραστατικών:

 το παραστατικό,
 η ημερομηνία καταχώρησης,
 ο κωδικός κίνησης,
 ο αποθηκευτικός χώρος,
 ο κωδικός και η περιγραφή του είδους,
 η μονάδα μέτρησης,
 η ποσότητα και
 η αξία.

.