Επανενημέρωση και αποστολή συνόψεων

Η εργασία αφορά παραστατικά που έχουν ήδη ενημερωμένη εγγραφή myDATA και έχουν μεταβληθεί, οπότε απαιτείται η εκ νέου δημιουργία και αποστολή εγγραφής myDATA.