Πάγια

Γενικά

Σελίδα «1»

 Μάσκα κωδικού: Καθορίζετε την μορφή του κωδικού των πελατών. Ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων είναι εικοσιπέντε (25) και μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού), γραμματικοί (δηλώνονται με «L» και «l» αντίστοιχα) ή και αλφαριθμητικοί (δηλώνονται με «A» και «a» αντίστοιχα).
 Ομάδες κωδικού: Δημιουργείτε ομάδες κωδικών των παγίων συμπληρώνοντας το πλήθος των χαρακτήρων του κωδικού που συμμετέχει στην ομαδοποίηση και επιλέγοντας τον πίνακα των παγίων (χαρακτηριστικό 1 ή 2 ή λογιστική κατηγορία) που σχετίζεται.
 Έλεγχος μοναδικότητας βοηθητικού κωδικού (Ν/Ο): Καθορίστε αν θα γίνεται ή όχι έλεγχος και με ποιον τρόπο (προειδοποίηση ή απαγόρευση) για την μοναδικότητα του βοηθητικού κωδικού.
 Κωδικός κίνησης αποσβέσεων: Επιλέγετε τον κωδικό κίνησης των παγίων που θα χρησιμοποιείται για τις αποσβέσεις τους.
 Κωδικός κίνησης αντιλογισμού αποσβέσεων: Επιλέγετε τον κωδικό κίνησης των παγίων που θα χρησιμοποιείται για τον αντιλογισμό των αποσβέσεων τους.
 Κωδικός κίνησης μειώσεων: Επιλέγετε τον κωδικό κίνησης των παγίων που θα χρησιμοποιείται για τις μειώσεις τους.
 Κωδικός κίνησης αντιστροφής μειώσεων: Επιλέγετε τον κωδικό κίνησης των παγίων που θα χρησιμοποιείται για την αντιστροφή μειώσεων.
 Έναρξη λογιστικών αποσβέσεων: Καθορίζετε την ημερομηνία έναρξης των λογιστικών αποσβέσεων (ημερομηνία ένταξης ή πρώτη μέρα του επομένου).
 Υπολογισμός λογιστικών αποσβέσεων πωληθέντων: Ορίζετε αν ο υπολογισμός των λογιστικών αποσβέσεων πωληθέντων θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία μέρα του μήνα ή την προηγούμενη μέρα από εκείνη της πώλησης του παγίου.
 Έναρξη φορολογικών αποσβέσεων: Καθορίζετε την ημερομηνία έναρξης των φορολογικών αποσβέσεων (ημερομηνία ένταξης ή πρώτη μέρα του επομένου).
 Υπολογισμός φορολογικών αποσβέσεων πωληθέντων: Ορίζετε αν ο υπολογισμός των φορολογικών αποσβέσεων πωληθέντων θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία μέρα του μήνα ή την προηγούμενη μέρα από εκείνη της πώλησης του παγίου.
 Έναρξη στατιστικών αποσβέσεων: Καθορίζετε την ημερομηνία έναρξης των στατιστικών αποσβέσεων (ημερομηνία ένταξης ή πρώτη μέρα του επομένου).
 Υπολογισμός στατιστικών αποσβέσεων πωληθέντων: Ορίζετε αν ο υπολογισμός των στατιστικών αποσβέσεων πωληθέντων θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία μέρα του μήνα ή την προηγούμενη μέρα από εκείνη της πώλησης του παγίου.
 Οριακή αξία για φορολογική απόσβεση στην χρήση: Καθορίστε τη μέγιστη αξία φορολογικής απόσβεσης του παγίου μέσα στην χρήση.

.

Σελίδα «2»

 Υπολογισμός πρόσθετης φορολογικής απόσβεσης: Καθορίζετε τον τρόπο υπολογισμού της πρόσθετης φορολογικής απόσβεσης (επί της αξίας ένταξης ή επί της κανονικής απόσβεσης).
 Οριακό ποσοστό φθίνουσας μεθόδου: Εισάγετε το ανώτατο ποσοστό της αναπόσβεστης αξίας επί της αξίας κτήσης ώστε το πάγιο να αποσβεσθεί μέσα στη χρήση.
 Συμμετοχή αδράνειας στις λογιστικές αποσβέσεις (Ν/Ο): Καθορίζετε αν η περίοδο αδράνειας του παγίου θα ληφθεί ή όχι υπόψη στον υπολογισμό των λογιστικών αποσβέσεων.
 Συμμετοχή αδράνειας στις φορολογικές αποσβέσεις (Ν/Ο): Καθορίζετε αν η περίοδο αδράνειας του παγίου θα ληφθεί ή όχι υπόψη στον υπολογισμό των φορολογικών αποσβέσεων.
 Συμμετοχή αδράνειας στις στατιστικές αποσβέσεις (Ν/Ο): Καθορίζετε αν η περίοδο αδράνειας του παγίου θα ληφθεί ή όχι υπόψη στον υπολογισμό των στατιστικών αποσβέσεων.
 Εξαίρεση από την αναζήτηση παγίων με απαγόρευση (Ν/Ο): Καθορίζετε αν θα εξαιρούνται ή όχι από την αναζήτηση παγίων εκείνα που υπόκεινται σε έλεγχο κινήσεων.
 Εμφάνιση σχολίων κατά την επιλογή του παγίου (Ν/Ο): Καθορίζετε αν θα εμφανίζονται ή όχι τα σχόλια του παγίου κατά την επιλογή του.

.

Περιγραφές πεδίων

Ορίζετε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα στοιχεία των παγίων.

.

Αθροιστές

Η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα να καθορίσετε για κάθε έναν από τους διαθέσιμους αθροιστές, το πεδίο βάση του οποίου θα ενημερώνεται. Επίσης ορίστε αν τα στοιχεία τους θα μεταφέρονται από την μία χρήση στην άλλη. Τα στοιχεία των αθροιστών εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των παγίων και των οντοτήτων τους.

.

Προηγούμενο

Εξοπλισμός

Επόμενο

Πελάτες