Συσκευασίες ειδών

Η διαχείριση συσκευασιών ειδών (module), διευκολύνει τον υπολογισμό των ποσοτήτων τους κατά την καταχώρηση παραστατικών πώλησης ή αγοράς.

.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις συσκευασιών κιβωτίων διαφορετικής περιεκτικότητας σε τεμάχια. Σε περιπτώσεις προκαθορισμένων συνδυασμών ποσοτήτων κατά Χρώμα και Μέγεθος (σορτιμέντα), για είδη με διαχείριση σε Χ/Μ. Και τέλος, σε περιπτώσεις αγροτικών προϊόντων για τον υπολογισμό του καθαρού από το μικτό βάρους, αφαιρώντας το βάρος της ποσότητας της συσκευασίας.

.

Ο καθορισμός των συσκευασιών γίνεται στην ενότητα «Πίνακες» (Πίνακες – Αποθέματα – Συσκευασίες).

.

.

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της συσκευασίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.

.

 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της συσκευασίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.

.

 Σύμβολο: Εισάγετε το σύμβολο της συσκευασίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.

.

 Ενεργή: Ορίζετε αν η συσκευασία είναι ενεργή ή όχι.

.

 Δεκαδικά: Ορίζετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που αφορούν την ποσότητα της συσκευασίας.

.

 Είδος: Εισάγετε τον κωδικό του είδους που συνδέεται με την συγκεκριμένη συσκευασία. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική μόνο όταν το είδος έχει διαχείριση σε Χ/Μ. Σ’ αυτή την περίπτωση εμφανίζεται και δεύτερη καρτέλα «Χ/Μ» όπου αναλύεται την ποσότητα που περιλαμβάνει η συσκευασία ανά χρώμα / μέγεθος (σορτιμέντο).

.

.

 Περιγραφή: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του είδους μπορείτε να το αναζητήσετε με την περιγραφή του.

.

 Τρόπος ενημέρωσης: Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωθεί / υπολογιστεί η τιμή του επόμενου πεδίου «Ενημερώνει». Αν το είδος που θα επιλεχθεί έχει διαχείριση σε Χ/Μ, το πεδίο «παίρνει» τιμή «Ποσ. Συσκ/σίας * Σχέση» και δεν μπορεί να αλλάξει.

.

 Ενημερώνει: Καθορίστε ποιο πεδίο θα επηρεαστεί από την ποσότητα συσκευασίας. Αν το είδος που θα επιλεχθεί έχει διαχείριση σε Χ/Μ ή η τιμή του προηγούμενου πεδίου είναι «Καθαρό βάρος», τότε το πεδίο «παίρνει» την τιμή «Ποσότητα» και δεν μπορεί να αλλάξει.

.

 Σχέση/Βάρος: Καθορίστε τον συντελεστή μονάδας που θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς με βάση τον τρόπο ενημέρωσης που έχετε επιλέξει, για να προκύψει το αποτέλεσμα που θα ενημερώσει το σχετικό πεδίο, που έχει δηλωθεί ως τιμή του πεδίου «Ενημερώνει». Αν το είδος έχει διαχείριση σε Χ/Μ το πεδίο δεν είναι επεξεργάσιμο, καθώς η συνολική ποσότητα του είδους είναι το γινόμενο της ποσότητας συσκευασίας επί των ποσοτήτων που υπάρχει στην καρτέλα «Χ/Μ».

.

 Μεταβολή Σχέσης/Βάρους: Ορίζετε αν θα επιτρέπεται ή όχι η μεταβολή του συντελεστή κατά την καταχώριση των παραστατικών πώλησης / αγοράς. Το πεδίο δεν είναι επεξεργάσιμο αν το είδος έχει διαχείριση σε Χ/Μ.

.

 Προτεινόμενη ποσότητα πώλησης: Εισάγετε την ποσότητα συσκευασίας που θα προτείνεται στα παραστατικά πώλησης.

.

 Προτεινόμενη ποσότητα αγοράς: Εισάγετε την ποσότητα συσκευασίας που θα προτείνεται στα παραστατικά αγοράς.

.

Στις παραμέτρους των αποθεμάτων προστέθηκαν οι εξής νέες παράμετροι: Διαχείριση δύο συσκευασιών (Ν/Ο), Διαχείριση ξένων υλών (Ν/Ο) και Διαχείριση υγρασίας (Ν/Ο). Και οι τρεις παράμετροι αφορούν τις συσκευασίες αγροτικών προϊόντων και τον υπολογισμό καθαρού βάρους (Ποσότητα) από μικτό βάρος (Ποσότητα 2).

.

.

Για να εμφανιστούν οι συσκευασίες και τα σχετικά πεδία στα παραστατικά πώλησης ή αγορών θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες στο σχεδιασμό στηλών κινήσεων ειδών (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κών – Κινήσεις ειδών). Οι στήλες / πεδία που θα προστεθούν είναι: «Συσκευασία», «Ποσότητα συσκευασίας», «Σχέση / Βάρος».

.

.

Για την διαχείριση συσκευασιών σε αγροτικά είδη θα πρέπει να προστεθούν τα πεδία που αφορούν την 2η Συσκευασία ή/και το «Ποσοστό υγρασίας» ή/και το «Ποσοστό ξένων υλών», ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στις ειδικές παραμέτρους (βλ. παραπάνω).

.

.

Μετά την επιλογή είδους γίνεται η επιλογή συσκευασίας όπου η σχετική λίστα επιλογής περιλαμβάνει όλες τις συσκευασίες του είδους και, αν το είδος δεν έχει διαχείριση σε Χ/Μ, όλες τις συσκευασίες χωρίς είδος.

.

Τέλος, στα σταθερά στοιχεία του είδους μπορούν να καθοριστούν κωδικοί barcodes για συγκεκριμένες συσκευασίες, ώστε κατά την αναζήτηση μέσω «Κωδικού αναζήτησης» να συμπληρωθεί αυτόματα στην γραμμή του παραστατικού το είδος, η συσκευασία και η ποσότητα συσκευασίας (αν έχει καθοριστεί).

.