Υπόλοιπα έως ημερομηνία

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των υπολοίπων των πελατών έως κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Για κάθε πελάτη προβάλλονται: ο κωδικός, η επωνυμία και η αξία υπολοίπου.

Ο κωδικός του πελάτη λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.