Κοστολογικά στοιχεία

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τα κοστολογικά στοιχεία που θα επιβαρύνουν την παραγωγή.

Κωδικός: Εισάγετε το κωδικό του κοστολογικού στοιχείου.

Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του κοστολογικού στοιχείου.

Τύπος κόστους: Επιλέγετε τον τύπο κόστους, άμεση εργασία ή γενικό έξοδο.

Λογαριασμός κέντρου κόστους: Επιλέγετε το λογαριασμό λογιστικής με τον οποίο θα αντιστοιχίσετε το κοστολογικό στοιχείου.

Τρόπος υπολογισμού: Επιλέγετε τον τρόπο υπολογισμού του κοστολογικού στοιχείου, αναλογικά με την ποσότητα ή σταθερό.

Μπορεί να μεταβληθεί: Καθορίζετε αν το κοστολογικό στοιχείο μπορεί να μεταβληθεί ή όχι.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέγετε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέγετε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέγετε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας και «Στοιχεία» για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής.

.