Ισοζύγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ισοζυγίου των υπηρεσιών για την περίοδο που επιθυμείτε ανά τύπο υπηρεσίας.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε επιλεγμένη υπηρεσία προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης και
 η ποσότητα και η αξία λήψης/δαπάνης ή παροχής/εσόδου ανάλογα με τον τύπο υπηρεσίας που επιλέξατε και για την περίοδο που ορίσατε, την προηγούμενη και προοδευτικά.

Ο κωδικός της υπηρεσίας λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της.

.

Προηγούμενο

Ευρετήριο