Υπόλοιπα κατά είδος

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των υπολοίπων των ειδών με βάση τον κωδικό συσχέτισης. Εκτός από τον καθορισμό των ειδών μπορείτε να ορίσετε τον αποθηκευτικό χώρο και αν θα συμπεριληφθούν ή όχι οι εγγραφές με μηδικό υπόλοιπο. Τα στοιχεία που απεικονίζονται ανά κωδικό συσχέτισης αναφέρονται στην περιγραφή του κυρίου είδους, στην κατηγορία ΦΠΑ και στην μονάδα μέτρησης καθώς και στην συνολική ποσότητα υπολοίπου, αναμενόμενων και δεσμευμένων.

.

.

Επόμενο

Ισοζύγιο