Ευρετήριο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των παραστατικών αγοράς. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε παραστατικό είναι:

 η ημερομηνία και ο κωδικός του
 ο κωδικός και η επωνυμία του προμηθευτή
 η καθαρή αξία
 η αξία των άλλων εξόδων
 η αξία Φ.Π.Α.
 το πληρωτέο ποσό
 αν είναι ή όχι εκτυπωμένο και ακυρωμένο και
 αν έχει ενημερώσει την λογιστική.

.