Ευρετήριο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των αξιογράφων. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε αξιόγραφο είναι:

 η ημερομηνία λήξης
 ο κωδικός και η περιγραφή του είδους του (εισπρακτέο, πληρωτέο)
 ο αριθμός
 η ημερομηνία παραλαβής και εξόφλησης
 το σχετικό παραστατικό ταμείου
 η τράπεζα έκδοσης
 η αξία
 η εξοφλημένη αξία και

η επωνυμία του εκδότη, του συναλλασσομένου και του κατόχου