Λογιστικές κατηγορίες παγίων

Η εργασία διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις λογιστικές κατηγορίες των πάγιων στοιχείων της εταιρίας. Ο συγκεκριμένος πίνακας απλουστεύει την καταχώρηση ενός νέου παγίου αφού κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Λογιστική κατηγορία» στα σταθερά στοιχεία του, η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας. Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία».

.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της λογιστικής κατηγορίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την ονομασία της λογιστικής κατηγορίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.

.

Λογιστικές αποσβέσεις

 Μέθοδος αποσβέσεων: Εισάγετε τη μέθοδο των λογιστικών αποσβέσεων των παγίων της συγκεκριμένης λογιστικής κατηγορίας. Οι επιλογές είναι σταθερή ή φθίνουσα. Σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, το κόστος κτήσης του παγίου περιουσιακού στοιχείου κατανέμεται με ένα σταθερό τρόπο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ενώ σύμφωνα με την φθίνουσα, το ύψος της απόσβεσης κατά τα πρώτα έτη της ωφέλιμης ζωής του παγίου είναι υψηλότερο, ενώ μειώνεται κατά τα τελευταία χρόνια.
 Συντελεστής: Εισάγετε τον συντελεστή των λογιστικών αποσβέσεων.

.

Φορολογικές αποσβέσεις

 Μέθοδος αποσβέσεων: Εισάγετε τη μέθοδο των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων της συγκεκριμένης λογιστικής κατηγορίας. Οι επιλογές είναι σταθερή ή φθίνουσα. Σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, το κόστος κτήσης του παγίου περιουσιακού στοιχείου κατανέμεται με ένα σταθερό τρόπο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ενώ σύμφωνα με την φθίνουσα, το ύψος της απόσβεσης κατά τα πρώτα έτη της ωφέλιμης ζωής του παγίου είναι υψηλότερο, ενώ μειώνεται κατά τα τελευταία χρόνια.
 Τακτικές: Εισάγετε τον συντελεστή των τακτικών φορολογικών αποσβέσεων.
 Πρόσθετες: Εισάγετε τον συντελεστή των πρόσθετων φορολογικών αποσβέσεων.

.

Στατιστικές αποσβέσεις

 Μέθοδος αποσβέσεων: Εισάγετε τη μέθοδο των στατιστικών αποσβέσεων των παγίων της συγκεκριμένης λογιστικής κατηγορίας. Οι επιλογές είναι σταθερή ή φθίνουσα. Σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, το κόστος κτήσης του παγίου περιουσιακού στοιχείου κατανέμεται με ένα σταθερό τρόπο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ενώ σύμφωνα με την φθίνουσα, το ύψος της απόσβεσης κατά τα πρώτα έτη της ωφέλιμης ζωής του παγίου είναι υψηλότερο, ενώ μειώνεται κατά τα τελευταία χρόνια.
 Συντελεστής: Εισάγετε τον συντελεστή των στατιστικών αποσβέσεων.

.

Λογαριασμοί

Εισάγετε στα πεδία τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση των παγίων της συγκεκριμένης λογιστικής κατηγορίας με την λογιστική (λογαριασμός παγίου, κέρδους, ζημίας, διαφοράς καθαρής θέσης, ζημιάς επιμέτρησης εύλογης αξίας, ζημιάς απομείωσης, σωρευμένων απομειώσεων, κέρδους αντίστροφης απομείωσης, επιχορηγήσεων, αποσβέσεων και αποσβεσθέντων).

.